Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

I OSK 1753/20 - Wyrok NSA z 2020-12-18

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387) źródłami przychodów są m.in. prawa majątkowe. Stosownie do art. 18...
ust. 1 pkt 24 u.p.z., zgodnie z którym za przychody uznaje się przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek...

FPS 4/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

nie jest jej pracownikiem i skutkuje wyłączeniem faktycznie wypłaconego wynagrodzenia z kosztów uzyskania przychodów spółki na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego...
przychodów Spółki jako wydatku na rzecz udziałowca?, podjął następującą uchwałę: Wątpliwość prawna przedstawiona do wyjaśniania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu...

FPS 3/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

nie jest jej pracownikiem i skutkuje wyłączeniem faktycznie wypłaconego wynagrodzenia z kosztów uzyskania przychodów spółki na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego...
przychodów Spółki jako wydatku na rzecz udziałowca?, podjął następującą uchwałę: Wątpliwość prawna przedstawiona składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego...

IV SA/Gl 921/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-08

pracy zarobkowej, czy też nie uzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Organ zaznaczył, że J.Ż. został zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy...
. źródłem przychodu było inkaso realizowane na podstawie uchwały rady miejskiej, a nie na podstawie wtórnej umowy zlecenia. Podjęcie czynności mających na celu formalne...

I OSK 1273/07 - Wyrok NSA z 2008-07-09

przychodów i w związku z tym nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę., Naruszenia zaś prawa procesowego...
miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów...

III SA/Kr 822/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-10

innej pracy zarobkowej, czy też nie uzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Fakt zatrudnienia (zarobkowania) lub podjęcia w czasie zarejestrowania...
jest nie tylko ten kto nie pozostaje w zatrudnieniu i nie wykonuje innej pracy zarobkowej lecz także ten kto nie uzyskuje przychodu z innych źródeł, nie przekraczającego połowy minimalnego...

II SA/Sz 1288/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-11

. 'Informacja dla osób rejestrujących się w PUP' - została pouczona, iż ma obowiązek składania oświadczeń o przychodach oraz, że w przypadku gdy pobierze nienależne...
podniesionym w odwołaniu - H.A. składała swój własnoręczny podpis pod oświadczeniami, iż w miesiącach:, [...]r. nie osiągała żadnych przychodów; takie oświadczenie...

I SA/Wr 1805/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-02

dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, dotyczą zatem przychodów uzyskiwanych przez pracownika ze stosunku pracy, nie mają więc zastosowania...
przychody pracownika otrzymującego deputat jako jeden z elementów wynagrodzenia. Jedynie pracownik, dla którego jest to przychód z umowy o pracę, nie zapłaci...

SA/Sz 721/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

przychodami ze stosunku pracy i podlegają również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych., Spółka jako płatnik mimo obowiązku wynikającego z art. 31 i art. 38 ustawy...
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ o przychodach ze stosunku pracy /stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczego...

IV SA/Po 735/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

prod. 2002. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] wskazał, że nie odnotowano wpływu informacji o przychodach skarżącego za 2018 r. ZUS O/[...] poinformował, że nie został...
jest właścicielem i jakie są źródła jego dochodów. Należało m.in. ustalić, czy jest on w posiadaniu samochodu ciężarowego marki [...]. Samochód ten został na terenie [...] w 2010 r...
1   Następne >   2