Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

IV SA/Wr 843/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-05

z późn. zm.) odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu. Zasadnie zatem organy twierdzą, że skarżąca uzyskała w dniu...
osoby bezrobotnej od 01.10.2010 r. z powodu uzyskania miesięcznie przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych...

II SA/Sz 809/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-14

6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zgodnie z którym źródłami przychodów są m.in. najem...
przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę., Po rozpoznaniu odwołania A. B. od powyższego rozstrzygnięcia, Wojewoda Z. decyzją z dnia...

IV SA/Gl 279/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-22

, czy też nie uzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Sam fakt zatrudnienia (zarobkowania) lub podjęcia w czasie zarejestrowania w Urzędzie Pracy...
, ale także nie wykonywanie innej pracy zarobkowej, czy też nie uzyskiwanie miesięcznie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Jeżeli ktokolwiek aktywizuje swoją sytuację zawodową...

IV SA/Gl 921/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-08

pracy zarobkowej, czy też nie uzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Organ zaznaczył, że J.Ż. został zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy...
. źródłem przychodu było inkaso realizowane na podstawie uchwały rady miejskiej, a nie na podstawie wtórnej umowy zlecenia. Podjęcie czynności mających na celu formalne...

I SA/Gd 1064/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-23

stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy uzyskanych za granicą metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku...
obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją., Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził jednocześnie, że zapłata podatku za granicą jest jedną...

IV SA/Wr 258/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-19

skarbowego zaewidencjonowano PIT-11 za lata 2009-2012, płatnik [...], Przedstawicielstwo w O. - w których wykazano przychody w/w z osobiście wykonywanej działalności...
w złożonych zeznaniach PIT-36 przychody/dochody. W bazie organu podatkowego zaewidencjonowano również PIT-11 za lata 2009-2012 od płatnika [...] w O. oraz PIT 11A za 2009 r...

II SA/Go 457/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

pozbawienia wolności,, i) nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek...
lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem lit. d,, j) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej...

IV SA/Po 663/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-09

bezrobotnej konieczne jest nie tylko niezatrudnienie, ale także niewykonywanie innej pracy zarobkowej, czy też nieuzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa...
z tego tytułu przychodu Zaakcentować przyjdzie, wobec zarzutów odwołania i skargi, że status bezrobotnego nie zależy od uznania organów orzekających, bowiem brzmienie art. 2 ust...

II SA/Ke 440/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-19

zatrudnienia, ale także nie wykonywanie innej pracy zarobkowej, czy też nie uzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Sam fakt zatrudnienia (zarobkowania...
statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem [...]., W dniu 17 października 2012 r. zostały ujawnione w sprawie nowe okoliczności. Z pisma ZUS Inspektorat w S...

III SA/Łd 943/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-28

tych przepisów nie tylko niezatrudnienie, ale także niewykonywanie innej pracy zarobkowej, czy też nieuzyskiwanie miesięcznie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Fakt...
wznowił postepowanie zakończone decyzją w wymienionym przedmiocie w oparciu o art.145 § 1 pkt.5 K.p.a. a mianowicie z uwagi na ujawnienie faktu zawarcia przez skarżącego umowy...
1   Następne >   3