Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Go 841/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-06

podatkowej, tj. ustalających zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ (pkt 2) lub od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat (pkt 3). Zdaniem organu...

II SA/Go 724/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-11

przychody z różnych źródeł, które w wyniku prowadzonej działalności i podejmowanych decyzji znacząco obniża o wysokie koszty uzyskania przychodów, generując w ten sposób dochody...
'emerytury/renty krajowej' oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem organu wykazywanie przez firmę dużych kosztów uzyskania przychodów, przy posiadaniu...

II SA/Rz 749/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-11

, gdyż jako podmiot uczestniczący w życiu gospodarczym zaabsorbowana była sprawami związanymi z drastycznym spadkiem przychodów, koniecznością regulowania stałych...
nieruchomości celem rozwoju działalności oraz na modernizację stacji, polegającej na wymianie zbiornika z gazem. Pełnomocnik podniósł w swoim piśmie fakt, że przychody Spółki...

II SA/Go 586/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-10

pieniężnej. Strata stanowi jedynie różnicę pomiędzy przychodem osiągniętym w danym roku podatkowym a kosztami jego uzyskania. DIAS wskazał, iż konieczność zapłacenia kary...
było nabycie w latach 2019-2021 środków trwałych, co może świadczyć o rozwoju spółki, a także oznaczać mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej. Jest źródłem zdolności...

II SA/Rz 646/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-15

o dobrej sytuacji finansowej Spółki, zakładającej również wzrost przychodów w kolejnym roku., W ocenie Dyrektora IAS argumentacja skarżącego wskazująca, iż zysk...
miesięcy od ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z ustawy,, - naruszenie art. art. 210 § 4...

III SA/Gl 1773/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-07

finansowego jednostki gospodarczej. Różnica między przychodami i kosztami pokazuje obraz wyniku finansowego jednostki (zysk lub stratę) brutto. Wynik brutto skorygowany...
od daty kontroli. NSA rozważania w tej kwestii rozpoczął od przytoczenia art. 165b § 1 OP zgodnie z którym, w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową...

III SA/Gl 55/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-04

), choćby związane z działalnością gospodarczą i służące uzyskaniu przychodu. Skoro strona skarżąca ma zdolność do płacenia zobowiązań kredytowych, to możliwym...
na to, że nieujawnione nieprawidłowości nie są wynikiem oczywistego błędu, podczas gdy z okoliczności niniejszej sprawy wprost wynika, że ewentualny brak dopełnienia obowiązków...

III SA/Gl 429/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-26

nie będzie wielokrotnie przekraczać przychodu, który podmiot ten uzyska z wykonania tego transportu. Ponadto w przypadku ustawy SENT o ważnym interesie przewoźnika można mówić...
ujawnili te nieprawidłowości. W konsekwencji zdaniem organu aktualizacja danych w systemie nie dotyczy sytuacji, gdy od początku dane te obarczone były błędem, a błąd został...

II SA/Go 1044/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

majątkowych w latach 2017-2019. Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował o odnotowaniu w bazie danych wpływu informacji o przychodach z innych źródeł...
sprawy nie wskazują, aby nałożenie kary na Spółkę się miało doprowadzić do upadłości i likwidacji firmy, a w konsekwencji pozbawiłoby stronę odwołującą źródła zarobkowania...

III SA/Kr 1610/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-13

, nie jest więc zapewnienia państwu przychodu, lecz: (i) zagwarantowanie stosowania się przez przewoźników drogowych regulacji dotyczących wykonywania przewozu...
postępowania dowodowego ujawnione i wykazane;, c) art. 80 in medio K.p.a. przez bezzasadne uznanie, iż w przedsiębiorstwie skarżącego miała miejsce 'wielość naruszeń...
1   Następne >   3