Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Go 841/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-06

podatkowej, tj. ustalających zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
wykonujący przewozy została nałożona kara przez inny uprawniony organ (pkt 2) lub od dnia ujawnienia naruszenia upłynął okres ponad 2 lat (pkt 3). Zdaniem organu...

II SA/Go 724/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-11

przychody z różnych źródeł, które w wyniku prowadzonej działalności i podejmowanych decyzji znacząco obniża o wysokie koszty uzyskania przychodów, generując w ten sposób dochody...
'emerytury/renty krajowej' oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem organu wykazywanie przez firmę dużych kosztów uzyskania przychodów, przy posiadaniu...

II SA/Rz 646/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-15

o dobrej sytuacji finansowej Spółki, zakładającej również wzrost przychodów w kolejnym roku., W ocenie Dyrektora IAS argumentacja skarżącego wskazująca, iż zysk...
miesięcy od ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z ustawy,, - naruszenie art. art. 210 § 4...

III SA/Gl 429/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-26

nie będzie wielokrotnie przekraczać przychodu, który podmiot ten uzyska z wykonania tego transportu. Ponadto w przypadku ustawy SENT o ważnym interesie przewoźnika można mówić...
ujawnili te nieprawidłowości. W konsekwencji zdaniem organu aktualizacja danych w systemie nie dotyczy sytuacji, gdy od początku dane te obarczone były błędem, a błąd został...

II SA/Go 1044/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

majątkowych w latach 2017-2019. Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował o odnotowaniu w bazie danych wpływu informacji o przychodach z innych źródeł...
sprawy nie wskazują, aby nałożenie kary na Spółkę się miało doprowadzić do upadłości i likwidacji firmy, a w konsekwencji pozbawiłoby stronę odwołującą źródła zarobkowania...

III SA/Kr 1610/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-13

, nie jest więc zapewnienia państwu przychodu, lecz: (i) zagwarantowanie stosowania się przez przewoźników drogowych regulacji dotyczących wykonywania przewozu...
postępowania dowodowego ujawnione i wykazane;, c) art. 80 in medio K.p.a. przez bezzasadne uznanie, iż w przedsiębiorstwie skarżącego miała miejsce 'wielość naruszeń...

I SA/Ke 271/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-07-07

., Z treści sprawozdania z działalności zarządu spółki wynika m.in., że w 2020 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży usług i towarów w wysokości 1.956.242 tys. zł...
. 165b § 1 ord. pod., który w ocenie sądu nie miał w sprawie zastosowania. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości co do wywiązywania...

II SA/Rz 1469/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-11

deklaracje 4-R. Od 2014 do 2017 roku podmiot wykazywał przychody ze źródeł położonych wyłącznie na terytorium RP. Ponadto Spółka posiada zaległości z tytułu podatku od towarów...
akcyzowym i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu...

III SA/Gl 446/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-27

/Po 684/18) a nie przychodu z działalności, co wskazywał organ w analizie kondycji skarżącej. Dotyczy to oceny konstytucyjnej zasady proporcjonalności kary., Skoro w systemie...
pochodził z legalnych źródeł, uiszczono od niego wszystkie należności podatkowe, czy został dostarczony do odbiorcy i czy sprzedaż była udokumentowana faktura VAT...

II GSK 1253/15 - Wyrok NSA z 2016-12-13

w związku z realizacją przewozu z dnia kontroli. Organ zważył, że przesłuchiwany w charakterze świadka Ł.K. nie wspomniał o konieczności zaewidencjonowania przychodu...
z jego warunkami., Zdaniem Sądu I instancji, skoro wyniki przeprowadzonej na drodze kontroli oraz pozostałe dowody ujawniły przypadek wykonywania transportu drogowego z naruszeniem...
1   Następne >   2