Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

I SA/Go 1101/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-04

dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanowił: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych. Przedmiotem...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., W związku ze skargą skarżąca wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych. Z oświadczenia o jej stanie rodzinnym, majątku...

I OSK 1094/16 - Wyrok NSA z 2018-03-15

przez kuratora uszczerbek finansowy, nie dając po jego stronie żadnego rzeczywistego przysporzenia majątkowego, nie stanowi on zatem przychodu, nie wymaga więc ujawnienia...
ustalenia jego rzeczywistych źródeł przychodu, w celu ewentualnego dokonania porównania faktycznego stanu posiadania policjanta, z tym które zostały zadeklarowane...

IV SA/Po 911/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

w roku ubiegłym przychodów' policjant jest zobowiązany podać w tabeli źródła uzyskanego przychodu zgodnie z podziałem formularza oświadczenia na części, w których został...
wymieniony stan prawny lub faktyczny związany z uzyskaniem przychodu, z zaznaczeniem kwoty przychodów faktycznie uzyskanych z poszczególnych źródeł oraz przynależności przychodu...

II SA/Wa 536/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-21

m.in. o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów. Oświadczenie złożone przez [...] T.W. nie spełnia wymogów określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu., KWP...
ten nakłada na policjanta obowiązek podania zarówno źródła jak i wysokości uzyskanego dochodu. Samo więc wskazanie przez [...] T. W. w pozycji kwota przychodu 'zgodnie z PIT 37...

II SA/Ol 107/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-08

właściwego w sprawach osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach...
. Powyższe uzasadniono tym, że R. J. po ujawnieniu, iż nie dopełnił obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, uczynił to dopiero po miesiącu od wszczęcia postępowania...

II SA/Wa 564/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

na uzyskiwanie przychodu, następnie zaś usprawiedliwia się z niewystąpienia o stosowną zgodę do przełożonego twierdząc, że jest to działalność przynosząca mu stratę...
. Wobec ujawnienia po raz kolejny w oświadczeniu majątkowym prowadzenia działalności gospodarczej bez uzyskania stosownej zgody przełożonego, a także braku możliwości...