Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

VIII SA/Wa 1113/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-23

fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu i ustala wysokość zobowiązania podatkowego w mniejszej wysokości, nie jest powtórnym merytorycznym rozstrzygnięciem...
przeliczonych wagą P7 oraz zawyżono o 79 liczbę uczniów przeliczonych wagą P8. Zdaniem beneficjenta w SIO nie są ujawnione przeliczenia uczniów wagami, co wynika wprost...

V SA/Wa 3047/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi P. na decyzję Ministra Finansów (obecnie: Ministra Rozwoju i Finansów) z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010 oddala skargę

I SA/Łd 579/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

gruntu nie powinny być zaliczane do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust 1 pkt 3 u.p.d.f. Z kolei zdaniem organów podatniczka dokonywała zbycia działek gruntu...
jako przedsiębiorca w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym przychody ze zbycia nieruchomości winny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów...

I SA/Łd 578/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

były z zarządem majątkiem osobistym, a więc nie były prowadzone w ramach działalności gospodarczej, tym samym przychody ze sprzedaży gruntu nie powinny być zaliczane do źródła...
działalności gospodarczej, tym samym przychody ze zbycia nieruchomości winny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów z tego właśnie przepisu (art. 10 ust 1 pkt 3 u.p.d.f....

II GSK 159/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

materialnej budżetu. Oznacza ona zakaz łączenia przychodów z określonych źródeł z określonymi wydatkami publicznymi. Budżet organizować należy bowiem jako jedną pulę środków...
, w której całość dochodów przeznaczana jest na całość wydatków. Zakaz łączenia przychodów z określonych źródeł z określonymi wydatkami publicznymi nie dotyczy wyjątków...

I SA/Ol 672/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych poprzez ich niezastosowanie i uznanie, że nie są wydatkami bieżącymi wydatki na zakup paliwa...
Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych poprzez ich niezastosowanie...

V SA/Wa 1326/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

ze środków UE w ramach POKL;, - przychody za 2012 rok powyżej 1 mln PLN., Zdaniem Marszałka Województwa wskazane dwa kryteria postawione przez Skarżących były dyskryminujące...
., Zdaniem organu, stawiając potencjalnym wykonawcom warunek uzyskania rocznego przychodu za 2012 r. w wysokości co najmniej 1 mln zł, Skarżący zawężyli krąg potencjalnych...

V SA/Wa 1327/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-14

, że przedmiotowe należności stanowią dochody publiczne i w żadnym razie nie mogą zostać uznane za przychody jst., Minister odniósł się do wszystkich zarzutów odwołania i wskazał...
ustawy nie stanowią inaczej, zaś pkt 14 stanowi, że są to dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 lit a i b...

V SA/Wa 744/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-09

działań restrukturyzacyjnych, w tym zmiany źródeł przychodu i zasad finansowania bieżącej działalności. Podkreślono przy tym, iż rozłożenie należności na raty należy...
podniósł, iż organ pierwszej instancji wziął pod uwagę nie tylko aktualną kondycję finansową podmiotu, ale przede wszystkim prognozy przychodów w latach następnych...

I SA/Gl 1460/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-23

, a zatem kwoty wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej służą zwiększeniu jej majątku i zdolności do generowania przychodów; są zatem wydatkiem...
. Zawiera ona w perspektywie kilkuletniej z jednej strony podstawowe kategorie dotyczące dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu jednostki samorządu...
1   Następne >   +2   5