Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Gl 115/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-03

. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1) uchyla zaskarżony akt; 2) zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz skarżącego kwotę 200 złotych (dwieście złotych...
zł - tytułem opłaty wpłaconej w dniu 14 listopada 2005 r. za wydanie karty pojazdu osobowego marki [...] [...] nr rej. [...], powołując się na wyrok Trybunału...

II SA/Wr 424/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-08

w sprawach dotyczących zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu., Akceptując ten kierunek wykładni przepisów prawnych i odwołując się do bogatego w tym zakresie dorobku...
karty pojazdu, jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) nie jest podatkiem i nie wynika z ustawy podatkowej. Nie ma ona...

II OSK 3090/14 - Wyrok NSA z 2016-09-15

jak w przypadku opłaty za wydanie karty pojazdu, jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie jest podatkiem i nie wynika z ustawy podatkowej. Nie ma ona...
na rozbieżności zarysowane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym na gruncie spraw dotyczących zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu ze względu na zbieżność...

II SA/Wr 560/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

regulacje dotyczące karty parkingowej i miejsc parkingowych dla pojazdów z tą kartą umiejscowił w ramach przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo o ruchu...
publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu do wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe - por. art. 12a ust. 1 u.d.p. Wskazano...

II SA/Wr 384/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-19

wskaźnik odnosi się do pojazdów z kartami parkingowymi. Przyjęta regulacja zawiera również wskazanie sposobu w jaki przyjęty wskaźnik powinien zostać osiągnięty...
pojazdów zaopatrzonych w kartą parkingową:, - dla zabudowy wielorodzinnej -1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,, - dla zabudowy usługowej - 3 miejsca postojowe na 100m2...

II SA/Wr 554/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-15

znajdą przepisy o ruchu drogowym. Dlatego też prawodawca główne regulacje dotyczące karty parkingowej i miejsc parkingowych dla pojazdów z tą kartą umiejscowił w ramach...
upoważnienia ustawowego w zakresie wyznaczania liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;, - § 11 ust. 3...

II SA/Wr 471/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-29

nie powinno znajdować się bezpośrednie powiązanie wskaźników parkingowych ustalonych w § 11 ust. 2 pkt 2 ze wskaźnikami dotyczącymi pojazdów z kartami (§11 ust. 2 pkt 1...
te aspekty są ze sobą powiązane funkcjonalnie - na etapie realizacyjnym w taki sposób, że liczba miejsc dla pojazdów z kartami wynika z liczby miejsc ustalonej dla danego...

II SA/Wr 254/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-27

Dziećmorowice, gmina Walim (część VI) I. stwierdza nieważność § 2 ust. 7 pkt 1 lit. e tiret drugie zaskarżonej uchwały we fragmencie: ,,w tym, 5% pojazdów zaopatrzonych w kartę...
parkingową' i § 2 ust. 7 pkt 2 lit. f we fragmencie: ,,w tym, 5% pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową'; II. zasądza od Gminy Walim na rzecz Wojewody Dolnośląskiego...

II SA/Po 116/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-07

dla miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe ustanowiony w ust. 2 powinien być stosowany na wszystkich terenach objętych planem miejscowym. Nie każdy...
wielorodzinnym, w tym 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 30 mieszkań., W dniu 10 grudnia 2015 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Wojewody...

IV SA/Po 938/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

niż na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym : 1,5 stanowiska postojowego, w tym 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 30 mieszkań., Akt ten został...
z 2015r., poz.460 ze zm.) - poprzez ustalenie wyłącznie 1 stanowiska dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 30 mieszkań w budynku wielorodzinnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   32