Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II SA/Łd 371/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-13

-ws-0728/3/2007 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwrócił się do Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska z prośbą...
ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzają generalną zasadę ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Fakt, że w tym czasie, Spółka nie dysponowała pozwoleniem...

II OSK 2913/14 - Wyrok NSA z 2016-08-18

ze skargi kasacyjnej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2133/13...
w sprawie ze skargi F. C. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia opłaty za wyłączenie z produkcji...

IV SA/Wa 99/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-27

[...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu...
Państwowych we [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] 2. zasądza od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na rzecz skarżącego Syndyka Masy Upadłości [...] Sp...

II SA 2245/85 - Wyrok NSA z 1986-02-14

dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 1985 r. w przedmiocie ustalenia stałej opłaty rocznej z tytułu...
przedawnienie tego zobowiązania za 3 lata /art. 118 Kc/. W uzasadnieniu decyzji Naczelnik powołał się na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ochronie...