Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

IV SA/Wa 146/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
oddala skargę Przedmiotem niniejszego postępowania jest postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (organ odwoławczy, organ II instancji) z dnia [...] grudnia...

IV SA/Wa 1091/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

je postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2019 r., [...]; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego...
do stwierdzenia konkretyzowanych w decyzji uprawnień i obowiązków, a mianowicie w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 3571/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

nr [...] z dnia [...] lutego 2015 roku o odmowie nadania statusu uchodźcy, o odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej i nieudzieleniu zgody na pobyt tolerowany, utrzymała...
statusu uchodźcy, odmówił udzielenia ochrony uzupełniającej oraz nie udzielił zgody na pobyt tolerowany. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji stwierdził...

IV SA/Wa 1815/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-30

właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych., III.1. Skargę na postanowienie Dyrektora Generalnego wnieśli inwestorzy. W skardze zarzucono naruszenie przepisów prawa...
Łukasz Krzycki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2016 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi B. D. i H. D. na postanowienie Dyrektora Generalnego...

IV SA/Wa 2994/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia...
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 5 i 9 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 77 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

IV SA/Wa 2992/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-06

RP jest niepożądany z uwagi na konieczność ochrony ładu i porządku publicznego. Powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji...
, lekceważył obowiązek szkolny, obracał się wśród osób ze środowiska patologicznego, dopuszczał się kradzieży, wskutek czego trafił do zakładu karnego, a następnie został...

II SAB/Sz 107/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-04

o wpływie wniosku i podstawowych zasadach wdrożonych w następstwie stanu epidemii. Obsługa klienta została przywrócona zarządzeniem nr 24/2020 Dyrektora Generalnego...
pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;, - planowanie optymalnej trasy przejazdu;, - kierowanie...