Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

II SA/Wa 85/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-04

oddelegowania do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska., Niezależnie od powyższego w dniu [...] lipca 2020 r. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska...
. z oddelegowania do pełnienia zadań służbowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska., KGP pismem znak [...] z [...] sierpnia 2020 r. poinformował Dyrektora Generalnego GIOŚ...

II SA/Wa 1228/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U....
, że Skarżącego zwolniono ze służby w Głównym Inspektoracie Ochrony [...] MSW [...] listopada 1983r. i po tej dacie nie podjął ponownie służby. Skoro Skarżący nie pełnił służby...

IV SA/Gl 164/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-07

określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, o czym mowa w art. 90 ust. 1 w/w ustawy., Zasady...
ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony...

II SA/Wa 2388/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-25

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży...
politycznej, a skarżący 'organizował pracę operacyjną na odcinku zabezpieczenia środowiska związanego z kolportażem prasy, radia i tv' (opinia służbowa z [...] grudnia...

II SA/Wa 984/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-05

, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony...
społeczno-politycznych ściśle podporządkowanych partii komunistycznej (zasada tzw. transmisji polityki partii do wszystkich środowisk), połączonej z likwidacją...

II SA/Wa 422/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723); zwanej dalej ustawą...
przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, służy prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Ubezpieczeń...

I OSK 2199/14 - Wyrok NSA z 2016-02-12

dyscyplinarnego przeciwko Komendantowi-Rektorowi. W przedmiotowym raporcie skarżący zwrócił się także o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nadkom. D.M., dyrektor...
do realizacji dyrektorowi Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. 20 maja 2013 r. Komendant Główny Policji, w piśmie skierowanym do przełożonego dyscyplinarnego skarżącego, tj...