Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II SA/Po 672/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-14

zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej: RDOŚ w Poznaniu) i opinie...
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.nr 199...

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) sprzeciwiałoby się obowiązującym przepisom u.p.z.p., które gwarantują udział lokalnego społeczeństwa w procesie...
są co do zasady przez ministra właściwego do spraw środowiska. Spawy te pozostają więc poza zakresem władztwa jednostki samorządu terytorialnego i nie stanowią sprawy...