Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

IV SA/Wa 1477/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Generalnego...
Administracyjnego decyzją z dnia [...] lipca 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na zasadzie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a., utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora...

II OSK 688/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1. uchyla...
zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od P. S.A. z siedzibą w W. na rzecz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 460 (czterysta sześćdziesiąt) złotych tytułem...

IV SA/Wa 855/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego oddala skargę. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
stroną postępowania, co do wznowienia którego skierowano żądanie., Na postanowienie RDOŚ w [...] E. C. i J. C. wnieśli zażalenie., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

II OSK 2847/13 - Wyrok NSA z 2015-06-18

G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie szkody w środowisku 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2...
. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w P. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...]; 3. zasądza od Generalnego...

IV SA/Wa 3133/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-11

[...] września 2018 r., nr [...], Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Inspektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia...
zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zarzucając naruszenie przepisów prawa procesowego - art. 77 § 1 w związku z art. 80 kpa, które to normy prawa...

IV SA/Wa 851/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-27

na powyższe postanowienie, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z [...] stycznia 2016 r., uchylił postanowienie organu I instancji w części dotyczącej terminu...
stanowił odpady., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podkreślił, że stan techniczny pojazdu oraz możliwość technicznej naprawy tego pojazdu nie mają znaczenia...

IV SA/Wa 981/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-04

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1.uchyla zaskarżoną decyzję...
, 2.zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącej spółki [...] S.A. z siedzibą w [...] kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem...

IV SA/Wa 3167/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

. Nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23...
wniosła o:, 1) uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,, 2) zasądzenie kosztów...

II SA/Gl 1269/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-09

instalacja. Nadto skarżąca wskazała, że raport przygotowany na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska mający na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji...
nie dysponował pismami zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2014r. oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska z dnia 11 marca 2014r...

IV SA/Wa 1821/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

Ochrony Środowiska z dnia [...]maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia odpadów oddala skargę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej GDOŚ...
) decyzją z [...] maja 2019 r., nr [...] po rozpatrzeniu odwołania Gminy [...] od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] (dalej RDOŚ) z dnia [...] marca 2019...
1   Następne >   +2   6