Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

IV SA/Wa 849/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-14

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie...
nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego O. z siedzibą w M. kwotę 100...

IV SA/Wa 2734/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

[...], Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia [...] czerwca 2015 roku znak: [...] utrzymał ww postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
się do pogorszenia środowiska naturalnego i nie będzie miało negatywnego wpływu na przyrodę., Wskutek jego rozpoznania Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaskarżonym...

II SA/Gl 647/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-14

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r. dotycząca m.in. wyłączenia działki nr 2 z powierzchni [...]., Organ odwoławczy wyjaśniał też kwestie związane...
zmiany lasu na pole rolne'. Odnośnie braku decyzji środowiskowej, skarżący wskazał, że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. (RDOŚ) z wnioskiem...

II GSK 277/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

przez zarządcę z drzewostanu lasów państwowych., Zdaniem skarżącego, upoważnienie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na rzecz dyrektora generalnego LP...
Środowiska, działając na podstawie art. 134 k.p.a., stwierdził niedopuszczalność odwołania D. M. współwłaściciela 'D.' Sp. Jawna, od rozstrzygnięć Dyrektora Generalnego Lasów...

II SA/Bk 226/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-18

w A., dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w B. Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. z dnia [...] grudnia 2009 r. ustalone zostały nowe...
A., na podstawie art. 20 i 22 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zobowiązał Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w B. do wykonania rekultywacji...

IV SA/Wa 1002/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

w [...] na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie wydania opinii dotyczącej uznania rekultywacji...
za zakończoną 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na rzecz Zakładu [...] sp. z o. o. z siedzibą w [...] kwotę 580 (pięćset...

IV SA/Wa 1713/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

w piśmie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu [...] z 31 lipca 2017 r. stwierdzono, że 'Oględziny wykazały nawożenie przez właścicieli przedmiotowej...
. Również samo oświadczenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu [...] z 31 lipca 2017 r., jakkolwiek stanowi istotny dowód, to nie ma charakteru przesądzającego...

IV SA/Wa 2004/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-28

Środowiska działając na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o lasach oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zatwierdził plan...
, że uczestniczyć będzie w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

IV SA/Wa 6/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-28

Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.), Protokolant ref. staż. Anna Dziosa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2012 r. sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora...
(...) na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia należności i opłat rocznych za trwałe wyłączenie...

II OSK 3018/15 - Wyrok NSA z 2017-08-25

., poz. 1153 ze zm.) minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego...
Ministrowi ochrony środowiska (art. 4 ust. 5). Samorząd terytorialny (rada gminy) upoważniony jest jedynie do opiniowania wniosków o uznanie lasu za ochronny (art. 16 ust. 2...
1   Następne >   +2   +5   11