Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

VI SA/Wa 3504/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

-rozpoznawczych terenu objętego koncesją nr [...] z dnia [...] stycznia 1994 r., udzieloną tej spółce przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
koncesji'., Minister Środowiska stwierdził, że pojęcia 'interes publiczny' i 'bezpieczeństwo państwa' mają charakter klauzul generalnych. Zdaniem organu, ich zakres znaczeniowy...

VI SA/Wa 3505/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

'., Minister Środowiska stwierdził, że pojęcia 'interes publiczny' i 'bezpieczeństwo państwa' mają charakter klauzul generalnych. Zdaniem organu, ich zakres znaczeniowy...
z (...) ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin'. Organ wskazał, że również art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst...

II SA 1506/99 - Wyrok NSA z 2000-02-15

przeróbce. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skarg Prokuratora Okręgowego w L. na decyzje Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...
tych zarzutów przedstawił prokurator w pozostałych wskazanych decyzjach. W podobnych odpowiedziach na skargi Prokuratora Okręgowego w L., Minister Ochrony Środowiska, Zasobów...

VI SA/Wa 338/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-15

państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia...
Środowiska z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia koncesji na rozpoznawanie złoża wód leczniczych oddala skargę Decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r...

II GSK 815/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

nieruchomości, na której jest ona wykonywana. Zgodnie bowiem z tym przepisem, w razie gdy przedsiębiorca narusza przepisy ww. ustawy, w szczególności w zakresie ochrony środowiska...
i górnicze z 1994 r. stanowi, że: '1. W razie gdy przedsiębiorca narusza przepisy ustawy, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki zasobami złóż...