Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 134/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...], 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony...
[...], kwietnia 2011 r. zwróciła się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 0 uchylenie postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...], marca 2011 r...

IV SA/Wa 317/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia 1...
. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2011 r. nr [...]; 2. stwierdza nieważność...

II OSK 269/12 - Wyrok NSA z 2013-05-28

Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia...
skargę Klubu Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy...

II OW 62/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. nr DOP.P.612.37.2.2012.mb o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Wnioskiem z dnia 7 marca 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Samorządowym Kolegium...

IV SO/Wa 46/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-26

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 września 2015 r. sygn. akt IV SO/Wa...
46/15 w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. o wymierzenie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywy w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia...

II OW 40/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

sędziego Maciej Stojek po rozpoznaniu w dniu 27 października 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w O. w przedmiocie organu właściwego...

IV SA/Wa 940/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

sierpnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie wyroku sygn...
IV SA/Wa 940/13 w ten sposób, że w sentencji postanowienia oraz w jego uzasadnieniu w miejsce słów 'na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie...

IV SA/Wa 1115/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-18

Środowiska z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2015 r., znak: [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 251/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Generalnego Dyrektora...
z [...] września 2017 r. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (zwany dalej GDOŚ) utrzymał w mocy postanowienie własne z [...] kwietnia 2017 r...

IV SAB/Wa 103/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-25

. na przewlekłość postępowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy po wydaniu decyzji Generalnego Dyrektora...
.', z siedzibą w T., złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   81