Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

VII SA/Wa 560/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-16

uwarunkowaniach RDOŚ',, - decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 kwietnia 2020r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.4221.3.2018.AB.22, zwaną dalej 'decyzją...
do wniosku. Ponadto inwestor dołączył do wniosku, - decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 28 listopada 2017 r., znak: W00Ś.4201.4.2016.AS2.34...

II OSK 959/16 - Wyrok NSA z 2016-07-20

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r., znak [...] oraz Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji...
, że inwestor wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o wydanie postanowienia z art. 72 ust. 4 u.o.ś. i uzyskał odpowiedź, że brak jest podstaw prawnych...

III SA/Gl 287/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-26

[...] r. dokonaną przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K.., Ponadto organ odwoławczy powołał się na pogląd wyrażony przez Generalnego Inspektora...
od [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (ocena towaru z dnia [...] r.) a także pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 2 lipca 2018 r., Dyrektor...

II GW 19/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-23

sędziego Paulina Marchewka po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia...
[...] kwietnia 2015r., nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Burmistrzem Ł. w zakresie rozpoznania wniosku...

II SA/Ol 22/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-05

spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających, między innymi bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska...
, poz. 94, ze zm.) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określają:, 1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie...

II SA/Ol 184/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-27

i organizacyjnych zapewniających, między innymi bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska. Poprzez zapewnienie właściwej...
, ze zm.) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określają:, 1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie...

I OPS 1/06 - Uchwała NSA z 2006-04-10

Administracyjny z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej Marii Teresy Kalocińskiej w sprawie ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2004 r. 6/II SA 3216/03 w sprawie ze skargi Michała D. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...

III SA/Wr 79/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-29

, a części niesprawne, nie nadające się do ponownego montażu, zostałyby sprzedane do punktu skupu w B. lub P., Generalny Inspektor Ochrony Środowiska wszczął z urzędu...
masie całkowitej powyżej 3,5 tony, jednorazowo wyjechał do Niemiec po przedmiotowy piec., Z kolei w piśmie z dnia [...] r. ([...]) Generalny Inspektor Ochrony Środowiska...

II SA/Go 668/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-07

dla woni odpadów komunalnych. Dlatego zwrócono się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie oceny przewożonego towaru. W odpowiedzi z dnia...
, przesłuchano kierowcę w charakterze świadka, powiadomiono Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o nielegalnym przemieszczaniu odpadów bez zgłoszenia oraz bez zezwolenia...

III SA/Kr 954/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-29

o odpadach reguluje problematykę transportu odpadów. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi...
Protokolant sekretarz sądowy Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2019 r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...
1   Następne >   2