Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Kr 1173/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. oraz Stowarzyszenia [...] siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 18 czerwca 2012 r., znak...
: [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia I. odrzuca skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. II. oddala skargę...

II SA/Sz 1324/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r., nr [...] oraz odmówił zawieszenia postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia [...] r. Starosta ponownie...
w zakresie ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r. częściowo...

II OSK 678/10 - Wyrok NSA z 2011-04-15

SA/Wa 1419/09 w sprawie ze skargi R. Z. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia...
2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R. Z. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 maja 2009 r., w przedmiocie...

II OSK 2000/10 - Wyrok NSA z 2012-01-13

z dnia [...] grudnia 2009 r., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu odwołania J. Ż., utrzymał w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] listopada...
'., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po ponownym rozpoznaniu sprawy w wyniku odwołania J. Ż., decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody...

II OSK 1489/14 - Wyrok NSA z 2016-02-16

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków...
. G. i R. G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2013r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej...

VII SA/Wa 1510/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

Janeczko, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 października 2021 r. sprawy ze skargi P. I. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
pierwszej instancji, II. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego P. I. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...

VII SA/Wa 1471/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

uwzględnia również warunki zawarte w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] kwietnia 2017 r., oraz poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora...
inwestora do poprawienia projektu budowlanego ww. inwestycji zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] kwietnia 2017 r...

VII SA/Wa 604/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-17

prowadzone było przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia...
postępowania toczącego się przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:, Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy...

VII SA/Wa 2202/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-20

się uchylenia zaskarżonego postanowienia i ewentualnie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy P., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia...
. - utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy u.p.z.p. decyzję o warunkach...

II OSK 2124/17 - Wyrok NSA z 2017-12-08

wariantu 'III'. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, decyzją z dnia [...] września 2012 r. znak: [...], uchylił w części ww. decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony...
w Warszawie uwzględniały też decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015 r., który zezwolił inwestorowi na odstępstwo od zakazów...
1   Następne >   +2   +5   +10   41