Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Sz 220/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-28

z przewlekłą chorobą zawodową - guzki śpiewacze na strunach głosowych, miesięczny koszt leczenia wynosi ok. [...] zł i okresowo wymaga jonoforez wapniowych. Stale nadużywa...
jest bezskuteczna,, - realnego dochodu w kwocie [...] zł , przy stałych wydatkach miesięcznych [...] zł.;, - przewlekłej choroby zawodowej udokumentowanej przy odwołaniu...

IV SA/Wr 126/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-22

w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach., Z powyższych przepisów zdaniem Samorządowego Kolegium...
do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach...

II SA/Rz 449/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-07

z tytułu inwalidztwa; (d) świadczeń z tytułu starości; (e) rent rodzinnych; (t) świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej; (g) zasiłków na wypadek śmierci...
się do następujących działów zabezpieczenia społecznego: (a) świadczeń z tytułu choroby; (b) świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca; (c) świadczeń...

I OSK 1820/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

w warunkach pracy chronionej. Zdaniem organu pierwszej instancji wnioskodawca choć ma możliwości uczestniczenia w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym, kierowanych do osób...
żadnego zatrudnienia. W orzeczeniu wskazano, że odwołujący się może uczestniczyć w szkoleniu zawodowym i pracować na odpowiednio przystosowanym stanowisku pracy...

IV SA/Gl 480/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-02

a nie pomocy' pogłębia jego chorobę. Działania pracowników opieki społecznej uznał za powierzchowne i niezrozumiałe, pozwalające wątpić w poczucie sprawiedliwości...
dla bezrobotnych, korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej ma związek z chorobą [...], na którą cierpi od [...]r. zaś podejmowanie i 'kończenie' zatrudnienia w powtarzających...

III SA/Kr 1193/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-08

jako przykłady takich sytuacji 'długotrwałą nieuleczalna chorobę' zaznaczając jednocześnie, że taka choroba w przypadku skarżącego nie występuje oraz wskazuje 'utratę majątku...
, od 16 roku życia cierpi na chorobę o charakterze padaczkowym, a obecnie cierpi też na zaburzenia psychotyczne, schizofrenię paranoidalną, parkinsonizm wtórny i zaburzenia...

I OSK 251/17 - Wyrok NSA z 2018-12-04

w raporcie z Elektronicznego Systemu Ewidencji PUP wynika, że skarżący poszukiwał pracy fizycznej, nie posiada żadnych uprawnień zawodowych oraz stwierdzał...
się niepełnosprawnym rodzicami: zawozi matkę na zabiegi rehabilitacyjne, na które zabiera również ojca, ponieważ choroba nie pozwala mu na samodzielne pozostanie w domu. Organ...

IV SA/Gl 75/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

ma możliwość zmiany swojej sytuacji zawodowej i finansowej. Dodatkowo organ zaznaczył, powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego, że zasadą jest egzekwowanie należności...
I instancji, iż skarżący jako osoba młoda ma możliwość w przyszłości zmiany swojej sytuacji zawodowej i finansowej pomimo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Trudności...

II SA/Bd 888/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-04

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,, 2) występuje, w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac...
bezskuteczności egzekucji, wywiad środowiskowy przeprowadzony ze skarżącym, pisma Powiatowego Urzędu Pracy na temat prób aktywacji zawodowej skarżącego, w ogóle istnieje...

II SA/Sz 1223/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-13

stanowiska. Skarżący nie przedłożył nowych dokumentów, ponieważ nadal jest, w trakcie leczenia. Choroba płuc, którą stwierdzono u niego w 2010 r. wymaga dalszej diagnozy...
zdrowotna, która spowodowała,, że pozostaje bez pracy. Skarżący podał, że od [...] jest pod opieką Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. Od [...] przebywał w tym szpitalu celem...
1   Następne >   +2   4