Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

IV SA/Gl 157/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-12

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w C., po uzupełnieniu...
z dnia [...]r., nr [...], stwierdzającą u K.K. (dalej: 'uczestnika postępowania') chorobę zawodową wymienioną w poz. 1 wykazu chorób zawodowych rozporządzenia Rady...

II SA/Op 145/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-25

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...] Państwowy Powiatowy...
Inspektor Sanitarny w Opolu orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u K. H. choroby zawodowej w postaci przewlekłej choroby układu ruchu, wywołanej sposobem wykonywania...

II SA/Po 358/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-29

Sanitarnego z dnia [...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] marca 2021 r., [...] Inspektor Sanitarny (zwany dalej...
., [...] o braku podstaw do stwierdzenia u odwołującej się choroby zawodowej z pozycji 15 wykazu chorób zawodowych., Powyższe rozstrzygnięcia wydano w następujących...

II SA/Po 396/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-27

Sanitarnego z dnia 29 marca 2022 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Przedmiotem skargi jest decyzja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego...
się choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcia wydano w następujących okolicznościach., Pismem z dnia 17 czerwca 2019 r. lekarz W. Centrum Medycyny Pracy w P. zgłosił Powiatowemu...

IV SA/Gl 38/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-25

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia [...] r. Państwowy...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w S. odmówił stwierdzenia u M.K. choroby zawodowej - przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy: zespół...

IV SA/Gl 956/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-24

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
, poz. 1263), art. 235¹ Kodeksu pracy, § 6, § 8 ust. 1 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 105, poz...

II SA/Wr 1452/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-19

Orzeczenie jednostki organizacyjnej właściwej do rozpoznawania chorób zawodowych ma charakter opinii biegłego /wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 1998 r. II SA/Wr 1980/97...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia 19 września 1997 r. w przedmiocie odmowy rozpoznania choroby zawodowej i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art...

SA/Sz 350/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-08-25

Odrzucenie przez instytut naukowo-badawczy wniosku o ponowne przeprowadzenie badania lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej nie może być uznane...
za równoznaczne z ponowną oceną stanu zdrowia wnioskodawcy i uzasadniać wydanie decyzji o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w S. decyzją...

II SA 1302/83 - Wyrok NSA z 1983-12-12

Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 1983 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
. Władysław G. zgłosił organom sanitarnym wniosek o stwierdzenie choroby zawodowej. W toku postępowania wyjaśniającego dokonano następujących ustaleń: , Władysław G. w okresie...

II SA/Ol 343/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-21

szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym w tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności...
do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty strukturalne określone...
1   Następne >   +2   +5   10