Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

II OSK 1244/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-23

z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...]w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: oddalić wniosek. Wyrokiem z dnia 6 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej., W treści skargi kasacyjnej od powyższego wyroku, skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Państwowego...

II OSK 1243/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-23

z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: oddalić wniosek. Wyrokiem z dnia 6 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej., W treści skargi kasacyjnej od powyższego wyroku, skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Państwowego...

VII SA/Wa 1218/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-19

[...] kwietnia 2017 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora...
u A. W. chorobę zawodową, wymienioną w poz. 15 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie chorób...

IV SA/Wr 199/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

[...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji. Decyzją z dnia [...], nr [...] D. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny...
zawodowej: przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka (poz. 20.1 wykazu chorób zawodowych...

III SA/Łd 512/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-11

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia u E.K. choroby zawodowej p o s t a n a w i a : 1) odmówić wstrzymania...
[...] w przedmiocie stwierdzenia u E.K. choroby zawodowej. W skardze strona skarżąca wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz poprzedzającej ją decyzji organu...

IV SA/Gl 354/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-27

niejawnym sprawy ze skargi B.M. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej w zakresie...
Sanitarny w K. decyzją z dnia [...]r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...]r. o odmowie stwierdzenia u B.M. choroby zawodowej w postaci...

II SA/Rz 1384/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-22

Sanitarnego z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej - p o s t a n a w i a - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej...
Sanitarnego w [...], dalej 'PPIS', z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] o stwierdzeniu u K.R. choroby zawodowej: zespołu wibracyjnego - postać mieszana naczyniowo...

IV SA/Wr 477/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-12-03

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji . Opisaną w sentencji postanowienia decyzją [...] Państwowy...
[...] grudnia 2019 r. Nr [...] o stwierdzeniu u M.N. choroby zawodowej: alergiczny nieżyt nosa ( poz. 12 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku...

II OSK 1749/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: oddalić wniosek Wyrokiem z dnia 17 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...
stwierdzenia choroby zawodowej., W treści skargi kasacyjnej od powyższego wyroku, skarżąca, działająca przez profesjonalnego pełnomocnika, zawarła wniosek o wstrzymanie...

IV SA/Gl 353/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-05

. nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w D. z dnia [...] r. nr [...], którą stwierdzono u J. F. chorobę zawodową - zespół cieśni...
w obrębie nadgarstka, wymienionej w pozycji 20.1 wykazu chorób zawodowych. W treści skargi pełnomocnik zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w części...
1   Następne >   +2   6