Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 471/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

. - Karta Nauczyciela /t.j. Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1112/, utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Dzielnicy W. Miasta W. odmawiającej Grażynie P. nadania stopnia awansu zawodowego...
z warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego określonych w art. 9b ust. 1 powołanej ustawy - Karta Nauczyciela, a mianowicie nie odbyła...

II SA/Wa 3179/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-21

, iż w świetle danych przygotowanych przez kandydata nie można powiązać go z rozwojem zawodowym. W podsumowaniu recenzent podniósł, że cykl prac nie spełnia kryteriów rzetelnego...
poświęconą roli czynników wzrostowych i [...] w tej chorobie nowotworowej. Podkreślił, że jest jej jedynym autorem i nie zależy od niego niedocenianie pod względem punktacji...

I OSK 690/07 - Wyrok NSA z 2007-10-12

i Chorób Środowiskowych Uniwersytetu [...], natomiast prof. dr hab. J. J. Kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w G. Nie można zatem...
nie odmawiając wysokich kwalifikacji zawodowych recenzentom wybranym przez Centralną Komisję twierdziła, że osoby te nie były dobierane pod kątem posiadania wiedzy głęboko...

II SA/Wa 1097/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

habilitacyjnej spośród osób pozostających ze sobą w ścisłych relacjach zawodowych oraz rodzinno-służbowych (art 33 ust.1b Ustawy),, 3) naruszenia zakresu przedmiotowego...
myśli Habilitanta., W ocenie Sądu zarzut naruszenia zasady bezstronności przez powoływanie komisji habilitacyjnej spośród osób pozostających w ścisłych relacjach zawodowych...

II SA/Wa 1281/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-04

o wyższym wykształceniu [...], która w 2010 r. ukończyła Wyższą Szkołę [...] w [...] (Zamiejscowy Wydział [...] w [...]), uzyskując tytuł zawodowy [...] z oceną dostateczną...
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). ...

III OSK 6168/21 - Wyrok NSA z 2022-02-24

ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
oraz publikacjami zawodowymi, zaś w dostępnej dokumentacji nie ma planu naukowego stażu, który w takich przypadkach jest wcześniej uzgodniony z ośrodkiem prowadzącym...