Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

SA/Wr 1694/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-09-14

zarówno wypadkiem przy pracy w rolnictwie lub rolniczą chorobą zawodową, jak i ogólnym stanem jego zdrowia. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Roberta G...
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ma tylko takie znaczenie, że do nabycia prawa do renty inwalidzkiej nie jest wymagany staż ubezpieczenia...

SA/Kr 1317/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-11-12

. W uzasadnieniu decyzji Wojewoda P-ki stwierdził, że Marta B. jest najemczynią mieszkania zakładowego, które jest zawilgocone, a wnioskodawczyni cierpi na chorobę zawodową...

I OSK 110/14 - Wyrok NSA z 2014-04-16

ze spraw zawodowych, a odwołanie wraz z wnioskiem o jego przywrócenie zostało wysłane w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny spóźnienia. Odwołujący się dodał, że choroba...
uniemożliwiła wykonanie zawodowych obowiązków. Pełnomocnik wskazała również, że kancelarię prowadzi samodzielnie, wobec czego nie było możliwe, aby w trakcie choroby mogła...

IV SA/Wa 1207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

: ubezpieczenie emerytalne; ubezpieczenia rentowe; ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa; ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wskazał...
: w razie macierzyństwa, w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub inwalidztwa, emerytalne, w razie śmierci. Stąd też uznał, iż nie budzi wątpliwości, iż prawidłowa...

I OSK 2142/16 - Wyrok NSA z 2018-07-25

2010 r., sygn. akt III SA/Lu 178/10, został wydany w sprawie, której przedmiotem była choroba zawodowa, zaś kwestionowane przez Sąd postępowanie dowodowe nacechowane...

II SA/Wa 191/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-16

obecnie służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych. Ponadto organ WAM przy załatwianiu sprawy nie wziął pod uwagę przyczyn utraty tytułu prawnego...
skarżący jak i jego syn nie należą do kategorii osób niepełnosprawnych, którym ciężka choroba uniemożliwiłaby normalne funkcjonowanie. Osoby te nie dowiodły też potrzeby...

I OSK 2287/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

obrazującą sytuację: mieszkaniową, rodzinną, materialno-bytową, zdrowotną, zawodową i finansową. Na pisma te organ nie uzyskał odpowiedzi mimo dwukrotnego stawiennictwa M. S...
zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stwierdził, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa została powołana w celu zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych...

I SA/Wa 1531/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-20

zawodowe oraz kodeks etyki nakładają na rzeczoznawcę majątkowego przy dokonywaniu wyceny nieruchomości obowiązek wykorzystania zarówno swojej wiedzy specjalistycznej...
, to może skorzystać z możliwości oceny operatu przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych w celu skontrolowania prawidłowości sporządzenia tego operatu - do czego...

I OSK 723/19 - Wyrok NSA z 2022-02-02

zawodowych, w tym zachowania tajemnicy zawodowej (por. wyrok NSA z 17 listopada 2017 r., I OSK 197/16)., Sąd I instancji podkreślił, że biegły opisał i ocenił położenie...
adresowanych do rzeczoznawców, uchwała organu samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. Dodatkowo, zagadnienie wyodrębnienia cech rynkowych nie opiera...

II SA/Sz 372/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-09

.. P. K. Smarul wskazał, że dokonał wyceny przedmiotowych działek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi, sięgając w pierwszej kolejności...
z dnia [...] lutego 2020 r.), pismem z dnia [...] listopada 2020 r. Kolegium poinformowało o możliwości zwrócenia się przez odwołującego się do organizacji zawodowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18