Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II OSK 15/14 - Wyrok NSA z 2015-08-28

w Oleśnicy, decyzją z dnia 1 lutego 2011 r. orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u J. P. choroby zawodowej - przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli...
podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej., Dolnośląski PWIS we Wrocławiu rozpoznając sprawę na skutek odwołania podjął czynności zmierzające do uzyskania szczegółowego...

V SA/Wa 2278/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

samochodem, którym przewoził towary, ma stały dochód miesięczny, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo. Przedstawione zaświadczenie lekarskie, poza wskazaniem na chorobę zawodowa...

II SA/Op 332/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych (art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji...
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm. - zwanej dalej ustawą) i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów...

II SA/Sz 211/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-03

personalnych, w taki sposób, że przedłożył zaświadczenia lekarskie:, - serii [...] o czasowej niezdolności do służby na okres od dnia [...] roku do dnia [...], z powodu choroby...
,, - serii [...] z dnia [...] o czasowej niezdolności do służby na okres od dnia [...] roku do dnia [...], z powodu choroby,, - serii [...] z dnia [...] o czasowej...

II SA/Bk 42/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-17

. Izolacja została nałożona na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz...
wiedziała o pozytywnym wyniku i o swojej chorobie. Jej zeznania oraz Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. są w tej kwestii jednoznaczne. W dniu...

II SA/Po 839/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-12

ze zm. dalej u.p.i.s.) oraz art. 34 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz...
i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady...

VI SA/Wa 3164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

skarżąca poinformowała Wojewodę [...], że nie będzie mogła wziąć udziału w rozprawach administracyjnych w dniu [...] kwietnia 2013 r. ze względu na chorobę (zwolnienie...
uzasadnienia swojej nieobecności. Skarżąca podkreśliła ponadto, że kodeks postępowania administracyjnego nie nakłada na biegłych obowiązku potwierdzania swojej choroby poprzez...

VII SA/Wa 1597/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-12

. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm. ,dalej: 'ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.') oraz § 2 ust. 2 pkt 2 i § 4...
i ani razu nie opuścił samowolnie tego miejsca., [...]PWIS wyjaśnił zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób...

II SA/Sz 622/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-22

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.; dalej również: 'u.z.c.z.') w związku z § 5...
na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:, 1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności...

II SA/Lu 378/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-18

., pomimo deklarowania chęci uczestniczenia w czynnościach dowodowych, nie mógł w nich brać udziału z uwagi na szkolenia zawodowe, wyjazd służbowy do S. lub też wyznaczone...
w oględzinach ze względu na chorobę, zaś jego pełnomocnik J. S. również nie miał takiej możliwości ze względu na czynności służbowe, to skarżący mógł upoważnić do okazania...
1   Następne >   +2   6