Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

suwnicowej świadczył o dobrym stanie zdrowia odwołującej się wskazano, że z karty zdrowia wynika, że w dacie '[...]'r. stwierdzono przebyte choroby, co zostało przez organ...
, że w sprawach nieunormowanych przepisami art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych odsyła m...

II GZ 1232/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Statutu: 1. ochrona praw i reprezentowania interesów zrzeszonych organizacji pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej, 2. prowadzenie...
w działania związane z polityką refundacyjną (pkt 4), włączanie farmaceutów do zespołów medycznych zajmujących się pacjentami z wybranymi chorobami (pkt 5), zwiększenie...

II GZ 1231/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

z art. 4 Statutu: 1. ochrona praw i reprezentowania interesów zrzeszonych organizacji pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej, 2...
z polityką refundacyjną (pkt 4), włączanie F. do zespołów medycznych zajmujących się pacjentami z wybranymi chorobami (pkt 5), zwiększenie zaangażowania F. w monitorowanie...

VI SA/Wa 1926/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-29

organizacji społecznej. W świetle art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a. pojęcie organizacji społecznej jest pojemne i wewnętrznie zróżnicowane, obejmujące między innymi organizacje zawodowe...
, reprezentujące przecież interesy określonej społeczności, skupionej wokół pewnej działalności zawodowej. Analogicznie oceniać można funkcje organizacji zrzeszającej...

II SA/Bd 993/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-13

terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (pkt 5). Uwzględniając...
zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego i NFZ (pkt 5 lit. c), majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 pochodzącym...

VI SA/Wa 3197/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej, 2. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu., O. z siedzibą...
farmaceutów w działania związane z polityką refundacyjną (pkt 4), włączanie farmaceutów do zespołów medycznych zajmujących się pacjentami z wybranymi chorobami (pkt 5...

VI SA/Wa 2906/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

Konfederacji są zgodnie z art. 4 Statutu: 1. ochrona praw i reprezentowania interesów zrzeszonych organizacji pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy...
), włączanie farmaceutów do zespołów medycznych zajmujących się pacjentami z wybranymi chorobami (pkt 5), zwiększenie zaangażowania farmaceutów w monitorowanie działań...

VI SA/Wa 2907/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

Konfederacji są zgodnie z art. 4 Statutu: 1. ochrona praw i reprezentowania interesów zrzeszonych organizacji pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy...
), włączanie farmaceutów do zespołów medycznych zajmujących się pacjentami z wybranymi chorobami (pkt 5), zwiększenie zaangażowania farmaceutów w monitorowanie działań...

II GZ 433/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

z wybranymi chorobami (pkt 5), zwiększenie zaangażowania farmaceutów w monitorowanie działań niepożądanych leków (pkt 6), zwiększenie świadomości i zaangażowania...
i konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów...