Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

III SA/Lu 171/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

Skarga Marii G. na decyzję Dyrektora Wydziału Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności rzemieślniczej w zakresie produkcji bezów i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w Z., a także

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

Skargi kasacyjne D. F. i J. F. oraz SKO w Gdańsku od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

IV SA/Po 562/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA 1765/86 - Wyrok NSA z 1987-04-27

Skarga Ryszarda A. na decyzję Dyrektora Wydziału Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie rzemiosła i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Miasta i Gminy B., a także

SA/Po 986/83 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1983-12-28

Skarga Bronisława J. na decyzję Wojewody Poznańskiego w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania rzemiosła i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w S., a także

II SA 6/82 - Wyrok NSA z 1982-02-25

skargę Krystyny S. na decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie uchylenia decyzji zezwalającej na prowadzenie rzemiosła.

SA 1213/81 - Wyrok NSA z 1981-06-30

Skarga Rudolfa S. na decyzję Wojewody Kieleckiego w przedmiocie cofnięcia potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta K. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Kieleckiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

III SA 775/87 - Wyrok NSA z 1987-12-04

skargę Kingi M. na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
1   Następne >   +2   4