Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

II GSK 69/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie certyfikacji na znak bezpieczeństwa

I SA/Sz 745/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2009

II GSK 432/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 'B.' Spółki z o.o. w W. na decyzje Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia niezgodności wyrobu z charakterystyką określoną w deklaracji producenta ...

II GSK 532/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 'B.' Spółki z o.o. w W. na decyzje Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia niezgodności wyrobu ...

IV SA/Wa 1877/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

III SA 1747/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

Opłata sankcyjna z art. 26 ust. 1 ustawy o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 poz. 250 ze zm./ obejmuje także podatek od towarów i usług, jeżeli przy sprzedaży wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

IV SA/Wa 1941/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia

VI SA/Wa 1755/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 2039/12 - Wyrok NSA z 2014-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy zatwierdzenia typu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

IV SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie obowiązku uiszczenia sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu wyrobów bez wymaganego znaku bezpieczeństwa
1   Następne >   +2   6