Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

I OSK 2538/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zakazu organizacji zgromadzenia publicznego

II SAB/Po 16/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A' Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Ol 87/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w wydaniu decyzji I. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' w terminie 14 dni; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. nie wymierza organowi grzywny; IV. przyznaje od Skarbu Państwa - WSA w Olsztynie adwokatowi P. Ch. kwotę 240 złotych (słownie: dwieście czterdzieści złotych) powiększoną o należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za nieo...

III SA/Gd 524/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego

IV SA/Wr 291/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D., w przedmiocie umorzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zgromadzenia, , , stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji;, zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącego H. K. kwotę 440,00 (słownie: czterysta czterdzieści) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania, sądowego;, ,

II SA/Bd 242/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zakazu zgromadzenia publicznego

III SAB/Kr 89/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zgromadzenia

I SA/Lu 943/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną

IV SAB/Wr 51/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

IV SA/Wa 3459/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie rozwiązania zgromadzenia publicznego
1   Następne >   2