Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 888/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-08

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw: renty planistycznej w kwocie 1.560 zł związany...
egzekucyjnej polegającej na zajęciu świadczenia emerytalnego. W piśmie zobowiązany kwestionował obowiązek zapłaty renty planistycznej, stojąc na stanowisku, że działania...

III SA/Wr 536/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-04

przez wierzyciela - Burmistrza Gminy M. tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...].06.2014 r., obejmującego nieuregulowaną opłatę - rentę planistyczną za okres 1/2006 w wys...
renty planistycznej, objętej wskazanym wcześniej tytułem wykonawczym z dnia [...].06.2014 r., W dniu [...].06.2014 r. organ egzekucyjny nadał klauzulę o skierowaniu...

II OSK 1808/13 - Wyrok NSA z 2015-02-25

sporządzony przez tego samego rzeczoznawcę majątkowego, ze zmienionym tylko doborem działek i nieznacznie obniżoną wartością renty planistycznej. Nie zajął zaś merytorycznego...
uzyskanych przez A. C. od pracownika organu I instancji, renty planistyczne naliczone innym osobom były znacznie niższe. Organ nie sporządził też zestawienia wszystkich...

II OSK 807/14 - Wyrok NSA z 2015-12-07

wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 93110,71 zł z uwagi na zbycie...
nr [...]), nieruchomości 2 (działki nr [...]), nieruchomości 3 (działki nr [...]) oraz nieruchomości 4 (działki nr [...]) dla ustalenia renty planistycznej, przyjął faktyczny...

II OSK 806/14 - Wyrok NSA z 2015-12-07

wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 229 773,09 zł z uwagi...
majątkowy, przy określaniu wartości nieruchomości dla ustalenia renty planistycznej, przyjął faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości przed uchwaleniem powyższego...

II SA/Kr 45/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

, że fakt niezakończenia postępowania ustalającego jednorazową opłatę (rentę planistyczną) powoduje, że wydanie decyzji wobec zmarłej w trakcie postępowania strony stało...
nie można rozstrzygać o ewentualnej uldze w zapłacie renty planistycznej. Kolejność postępowań administracyjnych jest taka, że musi zostać zakończone rozstrzygnięciem merytorycznym...

II SA/Gd 205/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-26

stawkę procentową opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu (tzw. renty planistycznej) na 30 % wzrostu wartości nieruchomości...
. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego A. U. Wzrost wartości w przypadku ww. nieruchomości wyniósł 20.390,00 zł, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej...

II SA/Kr 1166/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-20

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 30% dla terenów U, PU, P, KS, RU oraz 20% dla terenów MU, MN, MW, MWU. Dla pozostałych...
obszarów w ogóle nie ustanowiono takiej stawki. Tymczasem nieustalenie stawki renty planistycznej dla części obszarów objętych planem miejscowym jest niedopuszczalne...

IV SA/Wa 1958/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

się na terenie rolnym RP, a nie na terenie MU-1. Kolegium wskazało, że wyłączenie ustalenia renty planistycznej, (o którym mowa w § 29 ust.2 uchwały Nr 749), dotyczyło...
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru [...] i [...] (tzw. renty planistycznej), stanowił art 37 ust. 6 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003...

II SA/Kr 1148/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-19

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości [...] zł, na mocy:, - art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 27...
nieruchomości nastąpiło w dniu 27 listopada 2009 r. Zgodnie zatem z przesłankami niezbędnymi do ustalenia renty planistycznej, tj., określeniem w uchwale stawek procentowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   19