Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 869/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-23

przestrzennego (tzw. renty planistycznej), w stosunku do S. S. i umorzyło postępowanie w tej sprawie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że postępowanie...
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w dalszej części zwanej ustawą o planowaniu) renta planistyczna...

IV SA/Po 401/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-15

na fakt przedawnienia roszczeń o naliczenie renty planistycznej, gdyż minął 5-letni okres na jej naliczenie. Wójt nie podzielił argumentacji [...], podnoszącego zarzut...
przedawnienia renty planistycznej. Organ stwierdził, że art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa termin zgłaszania roszczeń, o których mowa w art. 36...

II OSK 438/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

, że spełniona została przesłanka warunkująca wymierzenie skarżącemu renty planistycznej, której wartość procentowa, zgodnie z § 98 cyt. uchwały wynosi 20%. Kolejną...
przesłanką warunkującą możliwość żądania uiszczenia renty planistycznej jest zgodnie z art. 36 ust. 6 w związku z ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu...

II SA/Wr 476/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

. A nr [...])., Renta planistyczna ustalona została na podstawie operatu szacunkowego z dnia 6 grudnia 2007 r., sporządzonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia...
planu wyliczona została na kwotę 8.326,00 zł (3,04zł x 2641m2) (powinno być 8029 zł, ten błąd rachunkowy jest korzystny dla strony). Renta planistyczna stanowiąca 10...

II SA/Wr 477/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

przez T. i J.R. sprzedane., Renta planistyczna ustalona została na podstawie operatu szacunkowego z dnia 6 grudnia 2007 r., sporządzonego zgodnie z przepisami kodeksu...
nr 174/8 - 261 m2, przed uchwaleniem planu wyliczona została na kwotę 4.542,00 zł (1,71zł x 2651m2). Renta planistyczna stanowiąca 10% różnicy wartości działki...

II SA/Wr 475/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

. A nr [...])., Renta planistyczna ustalona została na podstawie operatu szacunkowego z dnia 6 grudnia 2007 r., sporządzonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 marca...
część z działki nr 174/8 - 261 m2, przed uchwaleniem planu wyliczona została na kwotę 8.917,00 zł (2,96zł x 3005m2). Renta planistyczna stanowiąca 10% różnicy wartości...

II SA/Wr 478/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

przez T. i J.R. sprzedane., Renta planistyczna ustalona została na podstawie operatu szacunkowego z dnia 6 grudnia 2007 r., sporządzonego zgodnie z przepisami kodeksu...
działki nr 174/6 - 2476 m2 i 1/5 część z działki nr 174/8 - 261 m2, przed uchwaleniem planu wyliczona została na kwotę 7.977,00 zł (2,91zł x 2737m2). Renta planistyczna...

II SA/Wr 479/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-25

. A nr [...])., Renta planistyczna ustalona została na podstawie operatu szacunkowego z dnia 6 grudnia 2007 r., sporządzonego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy...
- 261 m2, przed uchwaleniem planu wyliczona została na kwotę 8.795,00 zł (2,96zł x 2964m2). Renta planistyczna stanowiąca 10% różnicy wartości działki...

IV SA/Wa 1217/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-28

formę tzw. renty planistycznej, sprowadza się do poniesienia przez właściciela opłaty w razie łącznego spełnienia dwu przesłanek, tj. wzrostu wartości nieruchomości...
ustalenia i pobrania renty planistycznej był wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta...

II SA/Gl 236/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-31

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu renty planistycznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej...
w wysokości [...] zł z tytułu renty planistycznej ustalonej w związku ze zbyciem przez wnioskodawczynię nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu...
1   Następne >   +2   +5   +10   21