Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 174/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-05

sporządzenia w dniu [...] kwietnia 2020 r. operatu szacunkowego, ustalono, że wysokość renty planistycznej wynosi [...] zł, gdyż stanowi ona 30% kwoty, o jaką wzrosła wartość...
w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wartości ustala się na dzień sprzedaży., Metodyka obliczania wartości renty planistycznej...

II SA/Łd 290/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-15

nastąpił wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości, co stanowiło podstawę do ustalenia opłaty, tzw. renty planistycznej w wysokości 74.430,00 zł., Od powyższej decyzji...
rynkowa według przeznaczenia aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi 691.100,00 zł. Jednorazowa opłata (tzw. renta planistyczna) wynosi 30...

II SA/Łd 291/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-15

zagospodarowania przestrzennego nastąpił wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości, co stanowiło podstawę do ustalenia opłaty, tzw. renty planistycznej w wysokości 37.170,00 zł...
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi 345.100,00 zł Jednorazowa opłata (tzw. renta planistyczna) wynosi 30% różnicy wartości, czyli 37.170,00 zł [(345.100,00 zł...

II SA/Po 672/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-18

z treścią § 45 uchwały, w granicach obowiązywania uchwały, stawka procentowa z tytułu naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu tzw. renty planistycznej, wynosi...
dokonał następnie oceny przedłożonego operatu i wskazał, że na jego podstawie możliwe było ustalenia renty planistycznej, wobec czego orzekł o ustaleniu dla S. G...

II SA/Kr 1301/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-18

wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia 'renty planistycznej' dokonuje się wg poziomu cen z dnia zbycia, przy uwzględnieniu stanu nieruchomości na dzień wejścia...
majątkowy Ł. G.), a co za tym idzie - na wyższą wysokość renty planistycznej., Działka będąca przedmiotem niniejszego postępowania zbyta została w drugiej połowie 2018 r...

II SA/Kr 1303/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-16

obowiązującym planie miejscowym (co wykazał rzeczoznawca), a co za tym idzie - na wyższą wysokość renty planistycznej. Działka będąca przedmiotem niniejszego postępowania...
, co przy zastosowaniu stawki opłaty planistycznej, określonej w § 35 uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XXVII/284/2016 z 08.09.2016 r., wynoszącej 30 % dla terenów...

II SA/Gl 1169/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-03

jest, że określany na potrzeby renty planistycznej wzrost wartości nieruchomości powinien być rozpatrywany jako skutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany. W związku...
renty planistycznej, choć mogą mieć znaczenie dla ustalenia opłaty adiacenckiej z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami., Stosownie do art. 7 Kodeksu postępowania...

II SA/Bd 668/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

, ale renta planistyczna może uwzględniać wyłącznie tylko tę część wzrostu ceny działki, która jest konsekwencją wejścia w życie planu miejscowego., W rezultacie działką podobną...
w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

II SA/Gl 1278/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-08

jak w składanych w toku postępowania odwołaniach, skarżący podkreślił, że renta planistyczna ma wykazywać różnicę w wartości nieruchomości pomiędzy jej stanem przed zmianą bądź...
dla skarżącego opłatę planistyczną w kwocie 3.485,00 zł z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości., W uzasadnieniu organ I instancji stwierdził, że w poprzednio...

II SA/Bd 667/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-18

Wprawdzie więc cenę uwzględnia się z czasu sprzedaży działki, ale renta planistyczna może uwzględniać wyłącznie tylko tę część wzrostu ceny działki, która jest konsekwencją...
w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
1   Następne >   2