Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 341/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-11

nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 229 773,09 zł z uwagi na zbycie:, - prawa...
) określenia w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka...

II OSK 3090/14 - Wyrok NSA z 2016-09-15

renty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p., jak i wówczas gdy wskazuje, że postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane wnioskiem z dnia 21...
2010r., Analizując tą kwestię należy także przyznać rację skarżącemu kasacyjnie gdy podnosi odrębność sprawy o ustalenia renty planistycznej od sprawy zwrotu nienależnie...

II OSK 1928/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

, poprzez doręczenie decyzji ustalającej dla skarżącej jednorazową opłatę z tytułu renty planistycznej po upływie końcowego terminu biegu przedawnienia prawa do wymiaru...
, gdy doszło do wydania decyzji ustalającej rentę planistyczną po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie planu miejscowego;, - art. 107 § 1 K.p.a. poprzez uznanie, że brak wskazania...

IV SA/Wa 1863/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

wskazało, że organy administracji w toku postępowania zmierzającego do ustalenia tzw. renty planistycznej są zobowiązane do oceny podstawowego dowodu, jakim jest operat...
miasta pobiera jednorazową opłatę (tzw. 'rentę planistyczną'), określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy...

II OSK 1991/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

jest symbolem:, - G 1 P - tereny przemysłu, składów i magazynów (fragment objęty 30% stawką renty planistycznej);, - G 8ZN - tereny zieleni nieurządzonej (fragment...
nieobjęty stawką procentowa renty planistycznej)., Organ pierwszej instancji wskazał, że dokonana przez powołanego rzeczoznawcę majątkowego w dniu 6 listopada 2012 r. wycena...

II SA/Kr 337/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-21

wymienione w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymagane do nałożenia renty planistycznej, ponieważ nastąpił wzrost wartości nieruchomości wskutek...
do ustalenia renty planistycznej odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy działu III Ordynacji podatkowej;, - art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 i art. 136 kpa poprzez...

II SA/Wr 870/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-09

renty planistycznej ma znamiona dowodu z opinii biegłego., Wartość działki nr [...], zarówno przed i po uchwaleniu planu miejscowego, rzeczoznawca majątkowy ustalił...
renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Kr 1166/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-14

wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 7 731,00 zł., Organ...
% stawkę procentową, uzyskując wysokość renty planistycznej w kwocie 7. 731,00 zł., Organ I instancji, stosownie do wytycznych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...

II SA/Wr 840/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

, Kolegium uznało, że obciążenie małżonków - będących współwłaścicielami w częściach łącznych - jedną kwotą renty planistycznej jest podzielane w orzecznictwie sądowym...
w sposób konkretny sposobu nakładania renty planistycznej, przez co nie można przyjąć, aby była możliwość naruszenia ich w sposób rażący, gdyż wymagają one stosowania wykładni...

II SA/Wr 839/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

uznało, że obciążenie małżonków - będących współwłaścicielami w częściach łącznych - jedną kwotą renty planistycznej jest podzielane w orzecznictwie sądowym. Na potwierdzenie...
sposobu nakładania renty planistycznej, przez co nie można przyjąć, aby była możliwość naruszenia ich w sposób rażący, gdyż wymagają one stosowania wykładni., Dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   13