Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 733/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-11-30

Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia C. M., D. M., A. D. i M. D. renty planistycznej, w łącznej kwocie 174.593,00 zł, z tytułu...
. organ pierwszej instancji ustalił C. M., D. M., A. D. i M. D. jednorazową rentę planistyczną w łącznej wysokości 174.593,00 zł z tytułu wzrostu wartości ww. nieruchomości...

II SA/Kr 36/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-03-07

skarżąca podniosła, że rażącym naruszeniem prawa było przyjęcie, że ustalenie renty planistycznej jest związane z datą wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania...
Kolegium brak jest podstaw do nałożenia renty planistycznej na właścicieli, którzy zbyli nieruchomości wprawdzie po uchwaleniu MPZP, ale przed jego wejściem w życie...

II SA/Kr 1403/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-01-31

nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 3237,60 zł., W uzasadnieniu organ wskazał...
w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa...

II SA/Kr 1404/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-12-20

przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 41.143,80 zł, jednocześnie wskazując sposób uregulowania ww. opłaty., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji podał...
wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 41.143,80 zł., W następstwie...

II SA/Kr 1402/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-02-16

zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 3 237,60 zł., W uzasadnieniu organ wskazał, że skarżąca 31 sierpnia 2017 r. zawarła w formie aktu...
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka' nie obowiązywał plan miejscowy, rzeczoznawca majątkowy dla ustalenia renty planistycznej...

II SA/Bk 807/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-12-12

odwołania pełnomocnik skarżącego wskazał, że jednym z warunków ustalenia tzw. 'renty planistycznej' jest zbycie nieruchomości przez jej właściciela w literaturze...
. Ten rodzaj czynności nie stanowi odpłatnej czynności prawnej, a co za tym idzie nie może być traktowany jako podstawa do określenia renty planistycznej. Zauważył...

II SA/Sz 694/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-11-30

renty planistycznej w związku ze sprzedażą nieruchomości powstaje wówczas, gdy na skutek uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany wartość nieruchomości wzrosła; renta...
- renty planistycznej wymaga określenia wartości nieruchomości:, - po pierwsze, według jej przeznaczenia w nowym planie miejscowym,, - po drugie, według przeznaczenia w starym...

II SA/Kr 1400/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-02-15

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 6.475,17 zł...
., Kolegium jeszcze raz podkreśliło, że kluczowym dowodem w rozpatrywanej sprawie, na podstawie którego ustalono wysokość renty planistycznej był operat szacunkowy z dnia 20...

VII SA/Wa 802/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-15

sporządzając operat szacunkowy. Sposób dokonania takiej wyceny i czynności, które musi podjąć rzeczoznawca dla potrzeb ustalenia wysokości renty planistycznej, reguluje...
). Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia renty planistycznej wartość nieruchomości określa się uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu...

II SA/Sz 725/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-12-14

, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej 30% dało kwotę opłaty, w wysokości 9.396 zł, którą to kwotę określił stronie w powołanej na wstępie decyzji z 3 kwietnia 2023 r...
., który utracił moc obowiązującą z upływem 2003 r., co powoduje, iż pomiędzy obowiązywaniem obu planów zaistniała luka czasowa, dopuszczalność pobrania opłaty - renty planistycznej...
1   Następne >   +2   +5   7