Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 587/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

planistycznej., W związku z powyższym skarżąca zadała następujące pytanie: czy spółka może zaliczyć wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości...
, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem? Jeżeli tak, to czy wydatek na rentę planistyczną powinien zostać zaliczony do kosztów...

II SA/Wr 634/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-11

w niniejszej sprawie wysokość renty planistycznej od wartości nieruchomości po uchyleniu planu (na dzień zbycia) odjęto wartość nieruchomości przed uchwaleniem planu (na dzień...
zbycia), co dało kwotę 23.726,00 zł, którą to z kolei pomnożono przez obowiązująca stawkę renty planistycznej. W ten sposób przyjęto, że G. P.-L. za zbycie nieruchomości...

II OSK 2433/11 - Wyrok NSA z 2012-02-03

przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów oznaczonych, jako ZP/US i US...
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, ustalenie zatem tej stawki w wysokości 0%, jest równoznaczne z nieustaleniem stawki...

II OSK 1097/12 - Wyrok NSA z 2012-09-06

ustalenia renty planistycznej powiązał je z okolicznościami, które mimo upływu czasu nie ulegają zmianie., Niezależnie od tego, na wypadek nieuwzględnienia przedstawionej...
w rozpoznawanej sprawie, która dotyczyła ustalenia tak zwanej renty planistycznej, czyli opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany lub uchwalenia planu...

II SA/Gl 536/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-19

obowiązującego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania współczynnika renty planistycznej w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości, należną opłatę planistyczną...
, iż ten ostatni nie rozszerzył możliwości zagospodarowania działek R.B. objętych ustaleniem renty planistycznej. Również bowiem plan z 1993 r. dopuszczał na tym terenie realizację...

II FSK 1757/10 - Wyrok NSA z 2012-04-13

potraktowane jako zbycie i gmina rozpocznie postępowanie w sprawie ustalenia i pobrania tzw. renty planistycznej., W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy Spółka...
może zaliczyć wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane...

II SA/Wr 192/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-31

411/09, LEX nr 597579)., Przywołane orzecznictwo wskazuje, że '...o tym co jest nieruchomością dla potrzeb ustalenia renty planistycznej decyduje, to co jest przedmiotem...
zbycia. Jest tak zarówno w przypadku renty planistycznej ustalanej po zbyciu nieruchomości, jak i renty ustalanej przed jej zbyciem, czyli na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy...

II SA/Kr 1104/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 30% dla terenów U, PU, P, KS, RU oraz 20% dla terenów MU, MN, MW, MWU. Dla pozostałych obszarów w ogóle nie ustanowiono...
takiej stawki. Tymczasem nieustalenie stawki renty planistycznej dla części obszarów objętych planem miejscowym jest niedopuszczalne. Z treści art. 15 ust. 2 pkt 12...

II OSK 232/12 - Wyrok NSA z 2012-04-04

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. W ocenie Sądu I instancji nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (por...
zaistnienia okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej...

IV SA/Wa 1963/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

nieruchomości jest co do zasady słuszne, jednak w odniesieniu do spraw ustalenia renty planistycznej przy zbyciu nieruchomości w drodze darowizny na rzecz osoby bliskiej...
, nie jest ono oczywiste. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podkreśliło, iż o uznaniowości pobrania renty planistycznej w niniejszej sprawie świadczy orzecznictwo sądów...
1   Następne >   +2   +5   +10   14