Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 820/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

(...) marca 2006 r., zobowiązał się uiścić za zbywców nieruchomości należną rentę planistyczną. Biorąc pod uwagę treść oświadczenia organ uznał, że zobowiązanie finansowe...
związanych z zawarciem umowy przyrzeczonej oraz zapłaty renty planistycznej. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta (...) marca 2006 r. nie zawierała zobowiązania z umowy...

II SA/Wr 744/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-07

2001/2/64) i nauce prawa (E. Janeczko 'Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym' Rejent nr 1 (117)/2001)., Zaskarżoną decyzją Kolegium uchyliło...
, pojęciem zbycia. Obecnie przyjmuje się, że nawet darowizna nieruchomości na rzecz gminy, po spełnieniu pozostałych przesłanek, uzasadnia pobranie renty planistycznej...

IV SA/Wa 123/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-28

zaskarżonej decyzji oznacza w istocie uznanie, że tzw. renta planistyczna nie ma charakteru szczególnej opłaty związanej z uzyskaną przez skarżącą korzyścią majątkową...
roku OSP Nr 2/2003, s.69, podziela stanowisko, że renta planistyczna stanowi 'podatek od przyrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą przez samorząd planu...

II OSK 1600/07 - Wyrok NSA z 2008-12-15

zaznaczył, że renta planistyczna obciąża właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, jeżeli wartość należącej do niego nieruchomości wzrosła wskutek uchwalenia...
w wysokości 30% wzrostu wartości gruntu., W operacie szacunkowym z kwietnia 2006 r., na podstawie którego określono rentę planistyczną, określono, że wartość nieruchomości...

II SA/Wr 607/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

nieruchomości położonej na obszarze objętym planem. Opłata uiszczana gminie na tej podstawie została określona przez doktrynę i praktykę mianem renty planistycznej. Stanowi ona...
ich wielkość może być różna dla poszczególnych terenów lub grup terenów. Rada Miejska w N. w dniu 30 stycznia 2007 roku ustaliła stawkę 'renty planistycznej' w wysokości 20...

II SA/Łd 1043/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-31

procentową renty planistycznej, służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 20%. Zgodnie natomiast z art. 25 ustawy...
po wysłuchaniu przez autora projektu planu informacji o rozwiązaniach przyjętych w gminach ościennych w zakresie zmniejszenia stawki procentowej renty planistycznej, Rada uznała...

II SA/Gd 547/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-20

jest położona., Uzasadniając odwołanie podniesiono, że stawkę procentową renty planistycznej określono w § 2 ust. 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
ich wybór organowi, któremu ustawa nie przyznaje kompetencji do ustalania stawki renty planistycznej. W związku z tym uznano, że stawka opłaty w ogóle nie została przez Radę...

II SA/Gd 548/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-20

renty planistycznej w odniesieniu do działki nr [...], mimo że stawka procentowa pozwalająca na wyliczenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
jest położona., Uzasadniając odwołanie podniesiono, że stawkę procentową renty planistycznej określono w § 2 ust. 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Gd 549/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-20

jest położona., Uzasadniając odwołanie podniesiono, że stawkę procentową renty planistycznej określono w § 2 ust. 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
ich wybór organowi, któremu ustawa nie przyznaje kompetencji do ustalania stawki renty planistycznej. W związku z tym uznano, że stawka opłaty w ogóle nie została przez Radę...

II SA/Gd 603/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-20

renty planistycznej w odniesieniu do działki nr [...], mimo że stawka procentowa pozwalająca na wyliczenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
jest położona., Uzasadniając odwołanie podniesiono, że stawkę procentową renty planistycznej określono w § 2 ust. 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
1   Następne >   +2   +5   +10   19