Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1243/17 - Wyrok NSA z 2018-01-22

o finansach publicznych wskazała na przedawnienie renty planistycznej. Ponadto w ocenie odwołującej się organ naruszył w sposób rażący art. 107 § 3 k.p.a. pomijając...
ustawy o finansach publicznych przez ich niezastosowanie, albowiem skarżąca zarzuca przedawnienie roszczenia o zapłatę tzw. renty planistycznej;, - art. 2 Konstytucji RP...

II SA/Wr 274/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-10

również operat szacunkowy sporządzony przez biegłego., Organ orzekający wskazał też, że w rozpoznawanej sprawie zaistniały przesłanki do ustalenia renty planistycznej, tj...
wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) na okoliczność wystąpienia trzeciej przesłanki...

II SA/Wr 462/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-02

wykorzystania nieruchomości oraz czy uchwalenie planu z 29 grudnia 2005 r. spowodowało wzrost wartości nieruchomości. Na potrzeby ustalenia renty planistycznej przyjęto...
do sprzedaży. Na potrzeby ustalenia renty planistycznej przyjęto stan nieruchomości z dnia wejścia w życia planu miejscowego, a ceny z dnia zbycia nieruchomości, stąd...

II SA/Wr 422/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

wartości nieruchomości. Na potrzeby ustalenia renty planistycznej przyjęto stan nieruchomości z dnia wejścia w życie planu miejscowego a ceny, z dnia zbycia nieruchomości...
, zgodnie z którym stawkę procentową służącą naliczaniu 'renty planistycznej' ustalono na 30% - na podstawie wartości wynikających z operatów szacunkowych oraz stawki procentowej...

II OSK 2515/17 - Wyrok NSA z 2018-04-25

nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do ustalenia renty planistycznej. Wówczas brak stawki procentowej z tytułu renty planistycznej dla takich terenów, nie stanowi...
, że niesporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określenia stawki procentowej renty planistycznej dla terenów...

II SA/Kr 673/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-16

wysokość renty planistycznej był operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wyjaśniono przy tym, że z treści operatu wynikało...
dokonana w 2011 r. Dodatkowo organ odwoławczy wskazał, że w sprawie ustalania renty planistycznej ustawodawca najważniejsze znaczenie przypisał wartości nieruchomości...

II SA/Łd 8/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

ustalenia renty planistycznej postanawia: sprostować z urzędu sentencję i uzasadnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 marca 2018 roku, sygn...
odrzucił sprzeciw J. D. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie ustalenia renty planistycznej., W sentencji ww...

II SA/Łd 8/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-07

renty planistycznej postanawia: odrzucić sprzeciw. A.B. J. D. zaskarżył do sądu administracyjnego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r...
., nr [...], w przedmiocie ustalenia renty planistycznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 4 stycznia 2018r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego...

II SA/Kr 487/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-29

nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu...
przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji przywołał przepisy prawa przyjęte za podstawę prawną wydanej...

II SA/Kr 1065/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-15

przestrzennego, tzw. 'rentę planistyczną', w łącznej wysokości [...] zł., Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 1, 3, 4 i art. 87 ust. 3a...
nieruchomości dla określonego celu. Przy wycenie nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej podstawowe znaczenie ma przeznaczenie nieruchomości w uchwalonym...
1   Następne >   +2   +5   +10   15