Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 56/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

zobowiązanego sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty ,,renty planistycznej’’ - jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości...
przez Skarżącego, w których wniósł o odstąpienie od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego...

II SA/Wr 745/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-22

kalkulacja wysokości renty planistycznej została ustalona przez organ orzekający w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 25 znajdującej się na s. 45 operatu szacunkowego...
z dnia 8 czerwca 2010 r.. Od działki oznaczonej symbolem Rl, R2, ZŁ o łącznej powierzchni 199,5103 ha nie została naliczona renta planistyczna. Od działki oznaczonej symbolem...

II FSK 2900/11 - Wyrok NSA z 2013-10-25

o tzw. rentę planistyczną. Wnioskodawczyni w dniu 6 sierpnia 2007 r. kupiła wraz z inną osobą fizyczną nieruchomość rolną. Udział we własności nieruchomości wynosił 1/4...
przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717 ze zm. - zwanej dalej 'ustawa o pzp') (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz z drugim...

II OSK 1156/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

, a wartość nieruchomości nr [...] - 44.961,28 zł, przyjęto - 44.961,00 zł., W konsekwencji, ustalając w niniejszej sprawie wysokość renty planistycznej od wartości...
pomnożono przez obowiązująca stawkę renty planistycznej. W ten sposób przyjęto, że G. P.-L. za zbycie nieruchomości [...] jest zobowiązana do zapłaty kwoty 7.117.80 zł...

II SA/Kr 1127/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 229 773,09 zł z uwagi na zbycie:, - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej...
do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości), zbycie nieruchomości przez dotychczasowego...

II OSK 1570/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

pobrania renty planistycznej w niniejszej sprawie świadczy orzecznictwo sądów administracyjnych prezentujące zupełnie odmienne poglądy na temat obowiązku ustalenia renty...
niezmieniona od dnia 22 września 2004 r. Nie pobieranie renty planistycznej w stanie faktycznym, o którym mowa w niniejszej sprawie, zdaniem organu odwoławczego związane...

II SA/Kr 1128/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 93110,71 zł z uwagi na zbycie:, - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w K...
, określenia w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka...

II OSK 1076/12 - Wyrok NSA z 2013-10-10

administracji publicznej przy orzekaniu w przedmiocie tzw. renty planistycznej zobowiązane się do porównania, jaki status nadawał nieruchomości poprzednio obowiązujący plan...
miejscowy w stosunku do jej przeznaczenia w nowym planie. Wymierzenie tzw. renty planistycznej będzie uzasadnione, gdy aktualny plan zmienia dotychczasowe przeznaczenie danej...

V SA/Wa 1298/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

nr [...] z [...] stycznia 2011r., wystawiony na skarżącego, obejmujący zaległości powstałe w wyniku niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności...
zapłaty tzw. 'renty planistycznej', jak również uznało za nieuzasadniony zarzut Zobowiązanego dotyczący przedawnienia egzekwowanego obowiązku., Następnie Naczelnik Urzędu...

III SA/Wa 2954/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

użytkowania wieczystego lub jej części, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości oraz sposobu...
na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz.1266);, - tzw. 'renta planistyczna' z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16