Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 154/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-19

wartości nieruchomości (renta planistyczna) w wysokości 18750 zł., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż w dniu 24.08.2018 r. H. M. zwróciła się do organu I instancji...
na zapłatę renty planistycznej. Zasoby materialne w postaci jeszcze dwóch działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przesądza o możliwości poniesienia...

II OSK 2000/18 - Wyrok NSA z 2019-08-28

grudnia 2015 r., II OSK 806/14. Poglądy te - w opinii Sądu I instancji - znajdują tym bardziej zastosowanie do decyzji ustalających rentę planistyczną wydanych na podstawie...
stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem nawet w razie podzielenia poglądu, że de lege lata do renty planistycznej może mieć zastosowanie art. 60 w zw. z art. 67 u.f.p....

II OSK 953/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

[...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości oddala skargę kasacyjną...
Kolegium Odwoławczego (SKO lub Kolegium) w [...] z dnia [...] maja 2017 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu...

II OSK 3166/17 - Wyrok NSA z 2019-11-07

, że przedmiotem wyceny w postępowaniu dotyczącym ustalenia renty planistycznej jest nieruchomość podlegająca zbyciu - będąca przedmiotem transakcji (umowy sprzedaży...
), która to transakcja stała się podstawą naliczenia renty planistycznej. Określając zatem wzrost wartości nieruchomości, należy wyceniać tę nieruchomość, która była przedmiotem transakcji...

II OSK 954/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

[...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości oddala skargę kasacyjną...
Kolegium Odwoławczego (SKO lub Kolegium) w [...] z dnia [...] maja 2017 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu...

II OSK 956/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

[...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości oddala skargę kasacyjną...
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., K.p.a.), orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej (tzw. renty planistycznej) w wysokości...

II SA/Po 764/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-16

stawki renty planistycznej w wysokości 15% daje kwotę [...]zł. Organ I instancji wskazał, że w związku z zatwierdzoną uchwałą nr XX/130/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 14...
, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073, dalej u.p.z.p.) tzw. renty planistycznej...

II OSK 955/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

[...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości oddala skargę kasacyjną...
Kolegium Odwoławczego (SKO lub Kolegium) w [...] z dnia [...] maja 2017 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, z tytułu...

II SA/Gd 811/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-17

podstawę do określenia renty planistycznej związanej z wejściem w życie planu na poziomie 30% wzrostu wartości nieruchomości, czyli w maksymalnym wymiarze wskazanym w art...
jednorazową opłatę. Wysokość renty planistycznej ustala się jako określony w treści samego planu procent wzrostu jej wartości. Z kolei wzrost wartości nieruchomości...

II SA/Łd 152/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-25

ze skargi R. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
a do renty planistycznej organ przyjął 0.1% jej wartości czyli 43,29 zł. Natomiast teren wcześniej przeznaczony pod zalesienie a obecnie pod przemysł wielkości 10042 m2...
1   Następne >   +2   +5   8