Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 321/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-21

procentowych renty planistycznej, stawki zerowej, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązku pobierania...
renty planistycznej. , II. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

II SA/Bd 858/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-08

o planowaniu. Zgodnie z treścią przepisu at. 36 ust. 4 tej ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, zwaną powszechnie rentą planistyczną...
. Pomimo tego że, jak wynika to z przepisów ustawy o planowaniu, renta planistyczna stanowi dochód budżetu gminy i ma publicznoprawny charakter, to nie można uznać...

II SA/Łd 666/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
dowodzący wzrostu wartości wskutek zmiany planu całej zbytej działki. Wówczas to renta planistyczna ustalona byłaby w prawidłowej wysokości. Kolegium wskazało, iż działanie...

II SA/Wr 2619/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

i prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną jako element systemu danin publicznych., W odpowiedzi na skargę Gmina wniosła o jej oddalenie...
. W uzasadnieniu wskazała, że przepis art. 36 ustawy dotyczy właściciela lub użytkownika wieczystego innego niż gmina. Renty planistycznej nie nalicza się więc w stosunku...

II SA/Lu 218/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

dla instytucji renty planistycznej, rozumianych jako ustawowo zagwarantowany udział gminy w pieniężnym przysporzeniu dla pierwszego właściciela sprzedającego nieruchomość...
decyzji, podlega kwalifikacji jako w pełni odpowiadające prawu, gdy stwierdza obowiązek poniesienia renty planistycznej spoczywający na zbywcach pod tytułem sprzedaży...

II SA/Wr 2224/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-18

co wynika z załącznika do aktu notarialnego., Wartość działki nr [...]do ustalenia renty planistycznej określił rzeczoznawca majątkowy, zgodnie z art. 36 ust. 14 ustawy...
- [...]zł,, Wartość tej działki jako rolnej (przed zmianą planu) wynosi - [...]zł. Różnica zatem wynosi - [...]zł., Wyliczona renta planistyczna stanowi kwotę - [...]zł...

II SA/Po 2804/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-10-25

ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkie okoliczności, niezbędne do naliczenia renty planistycznej, zgodnie ze wskazanymi wyżej...
Sądu Administracyjnego., W skardze M. F. podniósł, że wyliczenie wysokości renty planistycznej jest niezgodne z przepisami, bowiem rozliczenie nakładów obejmuje...

II SA/Wr 376/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-12

więc przed upływem 5-ciu lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, co stanowi podstawę do naliczenia renty planistycznej. Opłatę tą...
nieruchomości (107.750,00 zł) pomnożona przez stawkę procentową (30%), stanowi kwotę 32.325,00 zł określaną jako renta planistyczna, należna gminie., Na skutek wniesionego...

II SA/Wr 2892/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

art. 36 ust. 3 cytowanej ustawy, ale prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną, jako jeden element danin o charakterze publicznym...
określonej w art. 36 ust. 3 powołanej ustawy gmina korzysta poprzez rentę planistyczną z części zysków właściciela lub użytkownika wieczystego zbywającego nieruchomość...

II SA/Wr 2707/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-10

, ustawodawca nałożył obligatoryjny obowiązek ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości...
nie będzie można naliczyć renty planistycznej, gdyż rada gminy zastosowała swoiste 'zwolnienie z tej opłaty'., W odpowiedzi na skargę Gmina wniosła o jej oddalenie. W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   9