Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 100/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-30

procentowych renty planistycznej, stawka zerowa, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązkiem pobierania renty...
planistycznej. , Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Muszą...

II OSK 642/05 - Wyrok NSA z 2006-05-17

Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] grudnia 2003 r., nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów...
grudnia 2004 roku uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia [...] grudnia 2003 roku Nr [...] w przedmiocie renty planistycznej...

IV SA/Wa 1795/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

skarżących jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zwaną dalej 'rentą planistyczną' lub 'opłatą', wskazane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r...
niż organy orzekający w przedmiocie renty planistycznej., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko w sprawie., Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wa 1504/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-02

, a w konsekwencji okoliczności, że renta planistyczna nie wchodzi, jako dług w skład spadku po właścicielu, który zbył nieruchomość stanowiącą jego własność., W uzasadnieniu...
skargi pełnomocnik skarżącego wskazał, między innymi, iż niedopuszczalne jest obciążenie skarżącego rentą planistyczną z tytułu sprzedaży przez jego nieżyjąca małżonkę...

II SA/Łd 146/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-06-14

ze skargi A S.A. w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] (znak...
spowodowanej zmianą miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta P. - tzw. 'rentę planistyczną', wobec zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości...

II SA/Bk 120/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-20

, który uczynił rentę planistyczną jednym z elementów systemu danin o charakterze publicznym. Na poparcie swojego stanowiska Wojewoda podał przykłady z orzecznictwa., Na powyższe...
unieważnionej normy prawnej wyżej wskazanej uchwały obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej w wysokości od 1 % do 30...

IV SA/Wa 2271/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-09

operatu szacunkowego, decyzją z dnia [...] września 2004 r. Burmistrz Miasta i Gminy P. ustalił dla L. M. rentę planistyczną w wysokości 179 197,00 zł. Samorządowe Kolegium...
. do przedstawienia dowodów na okoliczność poniesienia przez niego nakładów na nieruchomość. W myśl art. 36 ust. 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym rentę planistyczną...

II SA/Bk 621/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

., W uzasadnieniu orzeczenia nadzorczego wywiedziono, że art. 36 ust. 4 ustawy, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obliguje organ do pobrania renty planistycznej...
. W zakresie stwierdzenia nieważności § 45 pkt 2 uchwały, Gmina B. uważa, że określenie wysokości renty planistycznej na 0 % jest zgodne z prawem, albowiem art. 36 ust 4...

II SA/Gl 254/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-24

na naliczenie renty planistycznej jedynie w przypadku sprzedaży nieruchomości. Nadto podkreślił, iż stenogram z obrad Sejmu nie może być traktowany jako źródło prawa...
ustawy przepisy przewidywały konieczność uiszczania renty planistycznej jedynie w przypadku sprzedaży nieruchomości, nie zaś ewentualnych innych trybów i form jej zbycia...

IV SA/Wa 2409/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-03

przestrzennego osiedla A.', wartość tej działki winna być wzięta pod uwagę przy oszacowywaniu kwoty renty planistycznej., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
warunkującą możliwość żądania uiszczenia renty planistycznej przez byłego właściciela, zbytej nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia miejscowego planu...
1   Następne >   +2   +5   +10   14