Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1506/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Opłata adiacencka i renta planistyczna to dwie różne opłaty pobierane z dwóch różnych tytułów. Okoliczność, iż organ administracji zrezygnował z pobrania opłaty...
adiacenckiej nie stoi na przeszkodzie pobraniu opłaty z tytułu renty planistycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA...

II SA/Gd 224/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-05

sierpnia 2005r, W konsekwencji organ ustalił, że w sytuacji gdy ustalona przez Radę Gminy stawka procentowa wynosi 30%, to renta planistyczna dla sprzedanych gruntów / działki...
renty planistycznej w myśl uprzednio obowiązującego art. 36 ust. 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, sprzed daty jej zmiany, gdyż miały wpływ na wzrost wartości...

II SA/Gd 225/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-05

, że w sytuacji gdy ustalona przez Radę Gminy stawka procentowa wynosi 30%, to renta planistyczna dla sprzedanych gruntów / działki nr [...] i [...]/ o łącznej powierzchni...
energetyczną / wartość nakładów z tego tytułu wyniosła 13.450,50zł/. Wskazała, że te nakłady podlegają odliczeniu od kwoty ewentualnej renty planistycznej w myśl uprzednio...

II SA/Kr 276/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-01

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej, zobowiązując B.T. do uiszczenia...
, w którym możliwe było skuteczne zgłoszenie roszczenia o zapłatę tzw. renty planistycznej ustalonej w zaskarżonej decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określonej przepisami...

II SA/Bk 611/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-08

1. Przepisy regulujące instytucję renty planistycznej mają charakter norm wiążących organ. , 2. Wartość nieruchomości dla potrzeb określenia renty planistycznej...
nieruchomości, stąd organ przystąpił do naliczenia renty planistycznej zlecając rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego. Zgodnie z operatem szacunkowym J.L....

IV SA/Wa 1631/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-20

nr (...) w obrębie (...) o pow. (....) uregulowanej w KW pod nazwą (...) w wysokości (...) zł z tytułu tzw. renty planistycznej czyli wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego...
i zagospodarowaniu przestrzennym do naliczenia tzw. renty planistycznej., W dniu (...) stycznia 2004 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty...

II SA/Bk 447/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-02

. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy regulujące sposób określenia wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej tj. odpowiednie regulacje...
, a powołane wyżej przepisy nie przewidują możliwości rozkładania renty planistycznej na raty. Wysokość ustalonej opłaty jest ściśle uzależniona od udokumentowanego wzrostu...

II SA/Kr 674/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-10

złotych 90/100), z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. 'renty planistycznej'., Wójt Gminy...
, OSP 2005 r., Nr 7-6, póz. 91). Z literalnego brzmienia przepisów ustawy wynika, że roszczenia o zapłatę renty planistycznej mogą być zgłaszane w terminie 5 lat od wejścia...

II SA/Kr 1152/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-27

). Dla ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne...
w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa...

II SA/Gl 379/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-22

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta J. Wśród przyjętych w uchwale ustaleń § 21 ust. 1 wprowadza stawki procentowe renty planistycznej...
paragrafu stanowi, iż dopuszcza się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej, jeśli koszt obliczenia i nałożenia opłaty przewyższa jej przewidywaną...
1   Następne >   +2   +5   +10   18