Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 309/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-14

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty tzn. renty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia...
. małżonkom P. jednorazową opłatę, tzw. rentą planistyczną, w kwocie po 52.467,90 zł każdemu ze współmałżonków z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości gruntowej...

II SA/Wr 336/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-26

[...] stycznia 2020 r. Z-ca Burmistrza S. ustalił jednorazową opłatę, tzw. rentą planistyczną, w kwocie 81.211, 20 zł. z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości gruntowej...
poprzez przeprowadzenie dowodu z wyceny w postaci operatu szacunkowego. Przy ustaleniu wartości nieruchomości dla celów renty planistycznej nie uwzględnia się zatem...

II SA/Ol 354/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-09

w art. 36 ust. 3, tzw. renta planistyczna., Wskazali, że w sprawie będącej przedmiotem skargi nie ulega wątpliwości istnienie interesu prawnego lub uprawnienia po stronie...
być naliczana tzw. renta planistyczna. Do naruszeń prawa należy ustalenie 0% stawki renty planistycznej w połączeniu ze zróżnicowaniem stawek na obszarze planu (par. 20 ust. 2...

IV SA/Wa 1568/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-18

planu określił wartość nieruchomości na kwotę: 873 291 zł. Organ wskazał, że w postępowaniu zmierzającym do ustalenia tzw. renty planistycznej należy wykazać...
zaskarżonego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Organy nie wykazały bowiem, że istniały podstawy do ustalenia renty planistycznej wobec zbycia prawa własności...

II SA/Gd 477/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-22

zobowiązanym do poniesienia renty planistycznej jest, obok właściciela, również użytkownik wieczysty. Dla powstania prawa użytkowania wieczystego istotne znaczenie mają dwa akty...
termin do zapłaty ustalonej opłaty planistycznej, Kolegium wskazało, że przepisy u.p.z.p. nie dają podstaw do ustalenia terminu uiszczenia renty planistycznej. Nie daje...

II SA/Gd 185/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-25

na zgłoszenie roszczenia zapłaty renty planistycznej, tzn. na wszczęcie postępowania w tej sprawie. W rozpatrywanej sprawie miało to miejsce w dniu 26 października 2013...
wszczęte 31 lipca 2018 r., W postępowaniu o ustalenie renty planistycznej, w celu naliczenia odpowiedniej wysokości opłaty, biegły rzeczoznawca sporządza operat szacunkowy...

II SA/Gd 184/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-25

, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 30% daje kwotę należnej opłaty w wysokości 13.466,40 zł., Organ pierwszej instancji nadmienił, że zapewnił...
lat od dnia wejścia w życie planu na zgłoszenie roszczenia zapłaty renty planistycznej, tzn. na wszczęcie postępowania w tej sprawie. W rozpatrywanej sprawie miało...

II SA/Gd 734/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-13

są konkretną stawką procentową renty planistycznej, z uwagi na brak wskazania nieruchomości, będących w zasobie nieruchomości, dla których ustalono stawkę 0%;, - art. 15 ust...
są konkretną stawką procentową renty planistycznej, z uwagi na brak wskazania nieruchomości będących w zasobie nieruchomości, dla których ustalono stawkę 0%, Rada wyjaśniła...

II SA/Łd 582/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-09-23

: [...] w sprawie ze skargi S. G. i M.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z [...] r. nr [...],[...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia...
renty planistycznej (600 900 zł), gdyż wyniosła 3 481 260,00 zł., Z tych też względów uznać należy, że brak jest wystarczającego uzasadnienia do uwzględnienia wniosku...

II SO/Gl 7/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-01-07

, nie dysponuje oszczędnościami., W jego ocenie egzekucja nałożonej renty planistycznej pozbawi go płynności finansowej i uniemożliwi ponoszenie wydatków niezbędnych do prowadzenia...
1   Następne >   3