Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Po 502/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-25

odpadów komunalnych, wynikającej m.in ze wzrostu określonych przez Sejm opłat środowiskowych za składowanie odpadów w ramach gospodarczego korzystania ze środowiska...
na jej funkcjonowanie. Druga część kosztów tej utylizacji zostaje opłacona w formie wnoszonej przez posiadaczy odpadów opłaty z tytułu ich utylizacji. Dzięki odzyskowi części...

II SA/Łd 859/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-19

nie może budzić wątpliwości, że teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze, dla którego ustalenia obowiązujące dla wszystkich opisanych wyżej jednostek planistycznych...
, który sytuował przedmiotowy teren w dwóch jednostkach planistycznych. Nie zmienia to jednakże faktu, że ustalenia dla tych jednostek także nie pozwalały na realizację...

II SA/Bd 439/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-27

, w 60 stronicowym uzasadnieniu swej decyzji ograniczył się (str. 58-59), za inwestorem, do nader lakonicznego wskazania w jakich jednostkach planistycznych położone...
planistycznymi dla terenów o symbolu 22P oraz tych na terenach o symbolach 30 MN/R oraz 12 MN/MR wynikające z poszczególnych norm § 8 planu miejscowego...

II SA/Sz 98/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-28

Planu ochrony wystosowała pismo do władz gminy o korektę zapisów dokumentu planistycznego. Do tego jednak nie doszło. Uchwałą Nr [...] z dnia [...] czerwca 2006 r...
zabudowy. W związku z tym zapisy planu ochrony rezerwatu mają zastosowanie również w odniesieniu do tej formy planistycznej., Przywołując rozstrzygnięcie Generalnego...

II SA/Bk 861/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-21

w § 3 ust. 1 pkt 104 rozporządzenia RM oraz, że teren inwestycji nie jest objęty aktem planistycznym, ani decyzją o warunkach zabudowy. Po przedstawieniu harmonogramu...
składa się wpis od skargi w kwocie 200 zł - k. 32, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł - k. 14 oraz kwota 480 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, wynikająca...

II SA/Sz 39/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-12

tak szerokie skutki, iż można ją kontrolować jedynie na podstawie aktu planistycznego, jakim jest plan miejscowy. Dodatkowo ustawodawca w art. 4 określił odległości...
skarżąca wniosła o:, 1. uchylenie zaskarżonej decyzji,, 2. zasądzenie na rzecz Skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz uiszczonej opłaty...

II SA/Łd 878/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-03

planistycznych oraz na niewyjaśnienie sprawy, warunkujące merytoryczne rozstrzygnięcie. Jak wskazano, brak było podstaw do zastosowania w sprawie art. 136 k.p.a., bowiem przepis...

IV SA/Po 427/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-14

[...] kwietnia 2009r., opublikowanej w [...] z dnia [...] czerwca 2009r. Do akt sprawy dołączono wypis i wyrys dokumentów planistycznych. Z treści miejscowego planu...