Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SA/Wa 1132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-13

. [...] WKZ również skupił się na spekulacjach, czego dowodzi stwierdzenie, iż 'przewidywana w dokumentach planistycznych intensyfikacja zabudowy na tak dużym obszarze znacząco...
, że organ ochrony konserwatorskiej miał możliwość wypowiedzenia się odnośnie ww. kwestii w toku procedury planistycznej, co uczynił uzgadniając projekt planu miejscowego...

II SA/Wr 16/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-20

przestrzennego. W przepisach ustawy i rozporządzenia wskazano jednoznacznie materię przekazaną do uregulowania mieszczącą się w granicach władztwa planistycznego gminy...
i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych., Należy zatem zauważyć, że przywołane przepisy zaskarżonej uchwały dotyczące uzyskania zgody zarządcy drogi...

VII SA/Wa 1597/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

planistycznym samodzielne uznawanie jakichkolwiek nieruchomości za zabytki. Wprawdzie, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu...
uznana za zabytek podlegający ww. ochronie planistycznej, gdy dokonany został wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii...

VII SA/Wa 1131/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

administracji planistycznej. Uwzględnił w projekcie pozytywnej dla skarżącej decyzji o warunkach zabudowy fakt, że projektowana inwestycja będzie realizowana w historycznym układzie...
, a jedynie potwierdza dopuszczalność planistyczną określonego zamierzenia budowlanego, wyjaśnił w ww. tirecie, że prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym...

I SA/Wa 704/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

[wynagrodzenia pełnomocnika [...] zł (3 x stawka minimalna = 50 % stawki dopuszczalnej), kosztów sądowych wpisu 200 zł, kosztów udzielonego pełnomocnictwa - opłaty skarbowej 17...
zł). W skardze pełnomocnik skarżącego wskazał, że zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VII SA/Wa 362/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

tego stanowiska np. kwestii zgodności inwestycji z przepisami planistycznymi, odległości od granic działki J. P. i w związku z tym potencjalnych niedozwolonych...
się uiszczony wpis (100 zł), wynagrodzenie pełnomocnika (480 zł) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł) orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14...

VII SA/Wa 832/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

również faktu, że organy konserwatorskie powoływały się na przepisy planistyczne, a nie tylko na standardy przyjęte w obowiązującej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...
prawnego oraz koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, orzeczono w punkcie II sentencji wyroku na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c...

VII SA/Wa 737/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

uzgodnienie planu miejscowego w ramach procedury planistycznej przez konserwatora zabytków stanowi jedną z form ochrony zabytków, której efektem jest akt prawa...
jak w pkt 1 sentencji wyroku., O zwrocie kosztów postępowania (obejmujących: wpis od skargi - 200 zł, opłatę za czynności radcy prawnego - 480 zł oraz opłaty...

II SA/Wr 189/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

Konstytucji RP), a także godziłoby w zasadę zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP). W zakresie władztwa planistycznego gminy...
orzeczono stosownie do art. 200 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat...

II SA/Bk 24/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-18

z uwagi na położenie działki w strefie ochronnej jeziora (sprzeczność z przepisami planistycznymi) oraz wykonywanie ich w obrębie cmentarza Wschodniego Kościoła S...
, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 480 zł (§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. 'c' rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności...
1   Następne >   2