Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II GSK 139/05 - Wyrok NSA z 2005-12-21

z dnia 8 czerwca 2002 r. sygn. akt II SA/Ka 772/00, zgodnie z którym nie można się zgodzić aby władztwo planistyczne gminy wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym...
., Nie miało żadnego znaczenia w sprawie nawiązywanie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do zagadnienia władztwa planistycznego gminy. Z tego rodzaju kompetencji gminy...

II GSK 431/16 - Wyrok NSA z 2017-11-30

w dokumentach planistycznych czy analizy położenia prac względem występujących w tej przestrzeni warunków geologiczno-złożowych. Wymienione okoliczności mogłyby stanowić...
września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu...

VI SA/Wa 1650/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

pod terenem gminy G. prowadzona jest eksploatacja, co wynika z wpływu opłaty eksploatacyjnej na jej rachunek. Podniosła, że spółka uprawniona z koncesji jest 'zakładem...
planistycznym sporządzonym po wprowadzeniu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i zawiera zakaz pozyskiwania na terenie strefy ochronny uzdrowiskowej surowców...

VI SA/Wa 1866/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

wskazanego w dokumentach planistycznych czy analizy położenia prac względem występujących w tej przestrzeni warunków geologiczno-złożowych. Wymienione okoliczności mogłyby...