Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

II SA/Wr 76/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-03

planistycznych kompetencji gminy, a taki niewątpliwie charakter ma przywołana regulacja ( zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt II SA/Wr 525/14...
P.p.s.a., Wskazać należy, że uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyrazem tzw. władztwa planistycznego, które posiada gmina. Może ona...

II SA/Wr 492/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

wskazano zatem jednoznacznie materię przekazaną do uregulowania mieszczącą się w granicach władztwa planistycznego gminy. Nakładanie obowiązków w postaci konieczności...
o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych zaszeregowanych w klasach I - III, należy traktować jako istotne uchybienia procedury planistycznej...