Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II SA/Gd 302/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-09

, który uchwalono w dniu 22 czerwca 2005 r. Niemniej jednak, zdaniem organu odwoławczego, regulacje uchwały planistycznej odnoszące się do telekomunikacji, a więc także do planowanej...
zgłoszeniem. Uregulowania planu miejscowego mieszczą się zatem w granicach przysługującej gminie samodzielności planistycznej, co wynika z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy...

II SA/Lu 703/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

także, że proces wykładni postanowień planu musi uwzględniać intencje ustawodawcy ograniczające w jakimś sensie władztwo planistyczne gminy - poprzez ustanowienie reguły...
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265). Zwrot kosztów postępowania objął uiszczony wpis...

II SA/Wr 349/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

miejscowym wymóg ochrony konserwatorskiej nie został wymyślony przez organy planistyczne, lecz został wymuszony treścią uzgodnienia projektu planu przez organ ochrony...
650 km) i stawki 0,8358 zł za 1 kilometr przebiegu pojazdu, co wyniosło 543 zł. Koszty przejazdu powiększone o zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł...