Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Ke 439/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-22

przepisanych., Autor skargi zarzucił przekroczenie przez Radę Gminy władztwa planistycznego, polegającego na wprowadzeniu dla wyżej opisanych działek, stanowiących...
, jako terenu 'RZ', należy uznać za nadużycie przysługującego gminie władztwa planistycznego. Toteż uchwała we wskazanej części została wydana z naruszeniem prawa, uzasadniającym...

IV SA/Wa 1264/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-18

[...] marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu niezgodnego z prawem użytkowania gruntów leśnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
- opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - w wysokości dwukrotnej należności...

II OSK 2181/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 t.j.), który zezwala na zwolnienie z opłat i ciężarów z tytułu wyłączenia gruntów...
, że zgodnie z procedurą planistyczną teren ten utracił charakter terenu leśnego w sensie prawnym, gdyż właściwy organ - Marszałek Województwa W. - decyzją z dnia [...] grudnia...

IV SA/Wa 1357/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

nie większej niż 10 hektarów). Skarżący stoją zatem konsekwentnie na gruncie bezprzedmiotowości całego postępowania planistycznego, obejmującego m.in. działki Skarżących...
zarzutu (brak zwartości obszaru leśnego objęto procedurą planistyczną) winno było obligatoryjnie obejmować analizę stosownej dokumentacji geodezyjnej (stosownie do §7...

IV SA/Wa 2111/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

kwotę [...] zł,, - opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, stanowiącą [...] % należności, tj. równowartość [...] m...
opłaty, po faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji. O wysokości opłaty rocznej w danym roku wyrażonej w jednostkach pieniężnych wnioskodawca będzie powiadamiany odrębnymi...

II SA/Po 1047/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-14

ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1161 t.j.), który zezwala na zwolnienie z opłat i ciężarów z tytułu wyłączenia gruntów...
planistyczną teren ten utracił charakter terenu leśnego w sensie prawnym, gdyż właściwy organ - Marszałek Województwa [...] - decyzją z dnia [...].2014r...

III SA/Lu 597/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-21

. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na czynność Starosty J. z dnia [...] lutego 2011 r. w przedmiocie obciążenia opłatami za udostępnienie danych...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na czynność Starosty polegającą na obciążeniu skarżącej opłatami za udostępnienie danych zgromadzonych w powiatowym zasobie...

IV SA/Wa 151/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-27

Sprawa ze skargi [...] spółka jawna z siedzibą w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy pozbawienia charakteru ochronnego lasu 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz [...] spółka jawna z siedzibą w [...] kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

IV SA/Wa 327/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-03

[...] grudnia 2009 r., zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym 'RUL'- ośrodki obsługi produkcji leśnej z dopuszczeniem lokalizacji...
wyłączenia należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji...

II SA/Rz 821/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-23

planistycznym działki, istotnie stanowią las w rozumieniu przepisów ustawy o lasach. Prawidłowość zapisów w ewidencji gruntów i budynków w żadnym wypadku nie może być kwestionowana...
uproszczonego planu urządzenia lasu, o której stanowi art. 21 ust. 5 ustawy., W jej trakcie właściciele działek leśnych mogą sygnalizować organowi planistycznemu, że grunt...
1   Następne >   2