Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II OSK 501/09 - Wyrok NSA z 2010-03-05

ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4, czyli renty planistycznej. Opłata ta jest bowiem ustalana, jak stanowi o tym art. 36 ust. 4, jeżeli wartość nieruchomości...
zdarzenia wywołującego skutek prawny w postaci naliczenia opłaty planistycznej (tj.zbycia nieruchomości przez skarżących przed upływem 5-ciu lat od zmiany planu zagospodarowania...