Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Kr 933/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-15

, w tym kosztów zastępstwa radcy prawnego, według norm powszechnie obowiązującego prawa, powiększonych o wartość uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości...
w Tarnowie. Gorlicach, które były ujęte w dotychczasowym PGOWM. Mając jednakże na uwadze, iż wojewódzki plan gospodarki odpadami jest dokumentem planistycznym...

II SA/Ke 818/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-13

spowoduje wzrost opłat za ich transport i utylizację, dlatego nie jest uzasadnione umieszczenie Gminy C. w regionie czwartym. Powoduje to konieczność transportu odpadów...
w postaci wzrostu opłat za odbieranie i utylizację odpadów. Dodatkowo podniesiono, że tabela nr 76 planu zawiera wykaz instalacji do składowania odpadów innych niż regionalne...

II SA/Wr 9/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-01-18

nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] (część południowa z rowem melioracyjnym, o funkcji planistycznej RP 1 - grunty rolne...
) oraz nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] i nr [...] (część północna o funkcji planistycznej MN). Teren nieruchomości był obniżony, zabagniony i podmokły. B. R. planowała wykorzystywać nieruchomość w części rolniczo, a część...

I SA/Ol 589/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2022 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Rada Miasta Ełku w dniu 26 maja 2021 r., powołując...
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Ełku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2022...

II SA/Wr 27/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

nr [...], kopii umowy najmu magazynu, wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pisma dotyczącego przeniesienia niewykorzystanej opłaty skarbowej. Pismem opatrzonym datą 25 maja...
, że takim przepisem jest w szczególności miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego organ odwoławczy poczynił rozważania dotyczące planistycznego...

II SA/Po 600/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-31

, że w ujęciu systemowym wojewódzki plan gospodarki odpadami jest planistycznym instrumentem, służącym osiągnięciu celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz wdrażaniu...
ich zlikwidowania, jednocześnie nie odnotowując istnienia takiego mogilnika w wojewódzkich aktach planistycznych, jak zaskarżonej w niniejszej sprawie Uchwale...

II SA/Wr 108/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-08

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami...
, które zaszły na przestrzeni czasu. Zważyć bowiem należy, że to gminie przysługuje władztwo planistyczne i w sytuacji, gdy uzna ustalenia dotyczące określonego obszaru...

II SA/Op 261/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-14

regulacje planistyczne., Zgodzić się należało ze stanowiskiem SKO, że kwestia wynagrodzenia za czynności kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu wykracza poza ramy...
sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków., Do wydatków zaś zalicza się w szczególności należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie (art. 213 pkt 1...

II SA/Po 135/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-09-24

, że opłata za zdeponowane odpady została po raz ostatni uiszczona w 1989r., Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał w dniu (...) 2007r. zarządzenie pokontrolne...
, na którym znajduje się składowisko nie należy do Zakładów 'A' , które oddały je na komunalne składowisko, z tytułu czego uiściły opłaty na rzecz gminy. Faktami potwierdzającymi...

II OSK 1122/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

odpowiedniego aktu planowania przestrzennego musi znaleźć się określenie, iż tego rodzaju działania są dopuszczalne., W ramach przysługującego gminom władztwa planistycznego...
1   Następne >   2