Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II SA/Go 39/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-17

17 marca 2011 r. sprawy ze skargi R.O. na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów postanawia...
244 kart pojazdów wskazanych w wyroku oraz w pkt III zasądził od Starosty na rzecz skarżącego R.O. kwotę 257,00 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu...

I SA/Ke 428/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-13

opłaty za kartę pojazdu p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie. Sygn. akt I SA/Ke 428/07 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr SKO [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu p o s t a n a w i a podjąć zawieszone postępowanie. W dniu 27 listopada...

I OZ 82/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-01

w sprawie ze skargi T. J. i P. J. na akt Starosty L. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: 1...
[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu - umorzył postępowanie., W dniu 30 października 2017 r. profesjonalny...

I OZ 83/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-01

w sprawie ze skargi T. J. i P. J. na akt Starosty L. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: 1...
[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu - umorzył postępowanie., W dniu 30 października 2017 r. profesjonalny...

III SA/Kr 948/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-03

do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. S. na czynność Starosty z dnia 23 marca 2016r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia...

II SA/Rz 328/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-16

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. O. na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu na skutek zażalenia T. O. na zarządzenie...
od wniesionej przez niego skargi na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu., Odpis powyższego zarządzenia doręczony został składającemu skargę...

IV SA/Gl 15/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-24

niejawnym sprawy ze skargi D.P. na akt Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłat za wydanie kart pojazdów postanawia: odrzucić zażalenie na zarządzenie...

III SA/Wr 752/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-07

karty pojazdu, zażalenia skarżącego za zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III z dnia 10 czerwca 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi postanawia...

VI SA/Wa 1902/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w dniu 6 września 2017 r. (por. zwrotne potwierdzenie odbioru w tej dacie, karta nr 89 akt), a więc termin do wykonania...
z 22 września 2017 r., karta nr 91 akt), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...

VI SA/Wa 1901/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

6 września 2017 r. (por. zwrotne potwierdzenie odbioru w tej dacie, karta nr 69 akt), a więc termin do wykonania tej czynności upłynął w dniu 13 września 2017 r...
., Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony (vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych informacja z [...] września 2017 r., karta nr 71 akt), Wojewódzki...
1   Następne >   2