Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

III SA/Gd 292/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-27

aspekty ochrony środowiska'. Organ wskazał, że strona złożyła sporządzone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr [...] w K. dokumenty stwierdzające zgodność nauczanych...
górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz. U. Nr 213, poz. 1569)., Dyrektor szkoły w ww. piśmie z dnia 14 lipca...

III RN 89/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

podziela również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził m. in.: 'Generalny Inspektor prezentuje...
konkursowej, powierzył pełnienie obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych, z powołaniem się na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych...

IV SA/Wr 273/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-28

ze stanowiska Dyrektora Zespołu [...] w W. oddala skargę w całości. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] Wojewoda D., na podstawie art. 79 ust. 1...
W. z dnia [...] lutego 2016 r. w sprawie odwołania E. B. ze stanowiska Dyrektora Zespołu [...] w W., W uzasadnieniu podał, że w dniu [...] lutego 2016 r., Zarząd Powiatu...

II SA/Op 541/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-15

motywacyjnych., Ponadto konflikt w środowisku wywołała decyzja dotycząca przyznania nagród dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na mocy której B. K.-K. przyznała...
, które potwierdzały brak współpracy pomiędzy dyrektorem GZS a rodzicami oraz ostry konflikt w środowisku związanym z placówką oświatową., Wprawdzie podstawę prawną odwołania...

III SA/Kr 127/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

. nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Zespołu Szkół [...] w K I. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia, II. zasądza od Gminy na rzecz skarżącej D. K...
na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) odwołał D. K. ze stanowiska Dyrektora Zespołu...

IV SA/Po 1047/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-14

, a które dotyczą niewystarczających i nieskutecznych starań zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, szkoła jest negatywnie postrzegana w środowisku. Sposób, w jaki Dyrektor kieruje...
także obawy o dalsze pogorszenie stosunków międzyludzkich w środowisku szkolnym i lokalnym. Postępowanie Dyrektora rodzi obawę co do możliwości wyciągania właściwych wniosków...

I OSK 375/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

[...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta B. nr [...] z dnia [...] grudnia 2015 r., w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu...
. w przedmiocie odwołania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w B. W uzasadnieniu Sąd I instancji podniósł, że istotą sporu w niniejszej sprawie było ustalenie, czy okoliczności...

II SA/Op 38/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-19

dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w [...] bez zachowania okresu wypowiedzenia (§ 1) oraz postanowiono, że uzasadnienie stanowi załącznik do zarządzenia (§ 2...
. B. K.-K. stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w [...] (dalej: GZS). Niemal z dniem objęcia tego stanowiska powstał konflikt pomiędzy dyrektorem a częścią...

II SA/Bk 58/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-17

na zarządzenie Burmistrza K. z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K. oddala skargę Burmistrz K...
. zarządzeniem z dnia [...] listopada 2021 r., nr [...], w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w K., na podstawie art. 66 ust. 1 pkt...

I OSK 1300/12 - Wyrok NSA z 2012-09-27

o zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, Szkoła jest negatywnie postrzegana w środowisku. Sposób kierowania Szkołą przez Dyrektora doprowadził do zantagonizowania społeczności...
tylko na wniosek osób zainteresowanych ma na celu jedynie ochronę ich praw. Ponadto zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta) w sprawie odwołania z funkcji dyrektora szkoły...
1   Następne >   2